Cóir leighis ar shoithí

Ionaid oibre is ea soithí farraige, a mbíonn rioscaí níos mó i gceist i leith sláinte agus sábháilteacht oibrithe ar a mbord, de bharr iad a bheith gearrtha amach ar bhonn geografach. Ní mór saoráidí leordhóthanacha a bheith ar shoithí, agus iad a sheiceáil go rialta, ionas gur féidir le hoibrithe an cóir leighis is gá a fháil ar farraige.

GNÍOMH

Treoir 92/29/CEE ón gComhairle an 31 Márta 1992 maidir leis na híoscheanglais sábháilteachta agus sláinte i dtaca le cóir leighis níos fearr ar bord soithí

ACHOIMRE

Ionaid oibre is ea soithí farraige, a mbíonn rioscaí níos mó i gceist i leith sláinte agus sábháilteacht oibrithe ar a mbord, de bharr iad a bheith gearrtha amach ar bhonn geografach. Ní mór saoráidí leordhóthanacha a bheith ar shoithí, agus iad a sheiceáil go rialta, ionas gur féidir le hoibrithe an cóir leighis is gá a fháil ar farraige.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR SEO?

Tá sé ina chuspóir leis a áirithiú go bhfuil íoschórais sábháilteachta agus sláinte i bhfeidhm chun feabhas a chur ar chóir leighis ar bord soithí.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ba chóir do gach tír AE a áirithiú go mbeidh soláthairtí leighis á n-iompar ar shoithí a cláraíodh sa tír sin nó atá faoina bratach. Tá na ceanglais mhionsonraithe ag brath ar chatagóir an tsoithigh agus ar na sonraí atá liostaithe sna hiarscríbhinní a ghabhann leis an treoir. Ina dteannta sin:

Aon soitheach ar a n-iompraítear substaintí contúirteacha, ní mór dó frithnimheanna cuí a iompar. I ngach cás, ní mór do bháid farantóireachta íosmhéid frithnimheanna (mar atá leagtha amach in iarscríbhinn II) a iompar chun a chur san áireamh go bhféadfadh sé nach mbeadh eolas ar fáil roimh ré faoi iompar substaintí contúirteacha, mura rud é go dtógann an trasnú níos lú ná 2 uair an chloig de ghnáth. Ní mór sonraí gach frithnimhe atá ar fáil a bheith ar sheicliosta.

Is é nó í an t-úinéir atá freagrach as na soláthairtí leighis a chur ar fáil. Tá an captaen, nó ionadaí ainmnithe, freagrach as bainistiú na soláthairtí, nach mór iad a choinneáil i ndea-riocht agus a athsholáthar go córasach ar chostas an úinéara féin amháin.

Ní mór treoracha a bheith ag gabháil leis na soláthairtí leighis i dtaobh a n-úsáide, lena n-áirítear faisnéis a bhaineann le húsáid na bhfrithnimheanna is gá.

Ní mór go n-áireofaí le hoiliúint ghairmiúil mhuirí bunoiliúint leighis chéadfhreagartha i gcás tionóisce nó i gcás éigeandáil thromchúiseach leighis. Ní mór oiliúint speisialta a chur ar an gcaptaen, nó ar an oibrí ainmnithe atá freagrach as soláthairtí leighis, gach 5 bliana ar a laghad.

Ní mór lárionaid a ainmniú chun comhairle leighis ar an raidió, a bheidh saor in aisce, a chur ar fáil d'oibrithe, lena n-áirítear comhairle ó dhochtúirí a bhfuil oiliúint orthu sna dálaí speisialta a bhíonn ar bord loinge.

Ní mór do thíortha AE a áirithiú go ndéantar cigireachtaí bliantúla lena sheiceáil go gcomhlíonann soláthairtí leighis an treoir.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tháinig sí i bhfeidhm an 10 Aibreán 1992.

CÚLRA

I ndiaidh na ráige de COVID-19 agus d’fhonn bearta a thabhairt isteach dul i ngleic le tionchar na géarchéime, ghlac an Coimisiún Eorpach an méid seo a leanas:

Communication from the Commission — Guidelines on protection of health, repatriation and travel arrangements for seafarers, passengers and other persons on board ships

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 92/29/CEE

10.4.1992

31.12.1994

IO L 113, 30.4.1992, lgh. 19-36

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003

20.11.2003

-

IO L 284, 31.10.2003, lgh. 1-53

Treoir 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

IO L 165, 27.6.2007, lgh. 21-24

Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008

11.12.2008

-

IO L 311, 21.11.2008, lgh. 1-54

Rinneadh leasuithe agus athruithe comhleanúnacha ar Threoir 92/29/CEE a ionchorprú sa téacs bunaidh. Is fiúntas faisnéiseach amháin atá leis an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 08.05.2020