Soithí iascaireachta — sláinte agus sábháilteacht na n-oibrithe ar bord

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 93/103/CE — maidir leis na híoscheanglais sábháilteachta agus sláinte d’obair ar bord long iascaireachta

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Déantar breac-chuntas inti ar na beartais agus na freagrachtaí a bheartaítear chun feabhas a chur ar shláinte agus ar shábháilteacht ar bord soithí iascaireachta.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór d’úinéirí soithí iascaireachta a chinntiú nach gcuirtear sábháilteacht agus sláinte oibrithe i gcontúirt lena n-úsáid, ag cur san áireamh dálaí aimsire intuartha. Faoi théarmaí Threoir 89/391/CEE, chomh maith leis sin, ní mór dóibh guaiseacha a chur san áireamh a bhíonn le sárú ag na hoibrithe a fhanann siar nuair a fhágann a gcomh-oibrithe a stáisiúin oibre chun freagairt a thabhairt ar chásanna dainséaracha.

B’éigean do shoithí iascaireachta úra agus deisiúcháin agus athruithe móra ar shoithí a bhí ann cheana cloí leis na híoscheaglais sábháilteachta agus sláinte faoin 23 Samhain 1995, agus bhí 7 mbliana eile ag soithí a bhí ann cheana le cloí leo.

Ní mór tarluithe ar bith ar muir a théann i gcion ar shábháilteacht agus ar shláinte oibrithe ar bord a thuairisciú leis na húdaráis ábhartha agus i dtáscleabhar na loinge.

Ní mór do thíortha AE a chinntiú go ndéanann údaráis a bhfuil cumhacht shonrach acu soithí a sheiceáil ar bhonn rialta chun comhlíonadh na treorach a chinntiú.

Oibleagáidí úinéirí

Ní mór d’úinéirí a chinntiú go bhfuil a soithí agus a bhfeistis agus a dtrealamh glan agus go bhfuil bail mhaith orthu agus ní mór dóibh cloí leis na ceanglais mhionsonraithe atá liostaithe sna hiarscríbhinní a ghabhann leis an treoir sna réimsí seo a leanas:

Ba cheart trealamh éigeandála agus marthanais imleor agus oiriúnach a choinneáil ar bord.

Oiliúint agus comhairliúchán

Ba cheart na hoibrithe a choinneáil ar an eolas faoi na beartais uile sláinte agus sábháilteachta agus ba cheart dóibh a bheith oilte mar is iomchuí, go háirithe i gcosc timpistí agus úsáid an trealaimh tarrthála agus marthanais. Ba cheart oiliúint bhreise a bheith ag duine ar bith ar dhócha go mbeadh siad i gceannas maidir le tinneas agus timpistí ceirde, cobhsaíocht agus cothabháil an tsoithigh faoi na dálaí oibriúcháin intuartha uile, agus loingseoireacht agus cumarsáid raidió.

Ba cheart dul i gcomhairle le hoibrithe, nó a n-ionadaithe, maidir le bearta sábháilteachta agus sláinte de réir Threoir 89/391/CEE. Ba cheart na hacmhainní a thabhairt d’ionadaithe chun na gníomhaíochtaí sin a dhéanamh, lena n-áirítear am saor gan pá a chailleadh, agus níor cheart pionós a ghearradh orthu mar gheall orthu. Ba cheart don deis a bheith acu chomh maith lena dtuairimí a chur isteach le linn cuairteanna cigireachta faoi théarmaí rannpháirtíochta oibrithe arna leagan amach i dTreoir 89/391/CEE.

Cur chun feidhme

Ní mór do thíortha AE tuarascáil a thabhairt don Choimisiún Eorpach gach 5 bliana maidir le cur chun feidhme praiticiúil na treorach, lena n-áirítear dearcthaí na bhfostaithe agus na n-oibrithe.

I dtuarascáil 2009 ón gCoimisiún déantar measúnú ar chur chun feidhme praiticiúil na treorach seo, agus threoir 1992 maidir leis na híoscheanglais sábháilteachta agus sláinte i dtaca le cóir leighis níos fearr ar soithí.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 2 Eanáir 1994. Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 23 Samhain 1995

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 93/103/CE ón gComhairle an 23 Samhain 1993 maidir leis na híoscheanglais sábháilteachta agus sláinte d’obair ar bord long iascaireachta (an tríú Treoir aonair déag laistigh de bhrí Airteagal 16 (1) de Threoir 89/391/CEE) (IO L 307, 13.12.1993, lgh. 1-17)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 93/103/CE a chorprú isteach sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 89/391/CEE ón gComhairle an 12 Meitheamh 1989 maidir le bearta a thabhairt isteach chun feabhsuithe ar shábháilteacht agus ar shláinte oibrithe ag an obair a spreagadh (IO L 183, 29.6.1989, lgh. 1-8)

Féach an leagan comhdhlúite

Treoir 92/29/CEE ón gComhairle an 31 Márta 1992 maidir leis na híoscheanglais sábháilteachta agus sláinte i dtaca le cóir leighis níos fearr ar soithí (IO L 113, 30.4.1992, lgh. 19-36)

Féach an leagan comhdhlúite

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún maidir le cur chun feidhme praiticiúil Threoir 93/103/CE maidir le Sábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (soithí iascaireachta) agus Threoir 92/29/CEE maidir le Sábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (cóir leighis ar bord long) (COM(2009) 599 final an 29.10.2009

Nuashonraithe 18.08.2016