Soláthar comharthaí sláinte agus sábháilteachta ag an obair

Is é cuspóir na Treorach seo córas Comhphobail de chomharthaí sábháilteachta a thabhairt isteach, a ceapadh chun laghdú a dhéanamh ar an mbaol a bhaineann le timpistí ag an obair agus le galair cheirde.

ACHT

Treoir 92/58/CEE ón gComhairle an 24 Meitheamh 1992 maidir leis na ceanglais íosta i dáil le soláthar comharthaí sláinte agus/nó comharthaí sábháilteachta ag an obair (an naoú Treoir aonair de réir bhrí Airteagail 16 (1) de Threoir 89/391/CEE) [Iris Oifigiúil L 245 den 26.8. 92]. [Féach an t-acht leasaitheach/na hachtanna leasaitheacha].

ACHOIMRE

I dTreoir 92/58/CEE, leagtar síos ceanglais íosta maidir le comharthaí sláinte agus sábháilteachta ag an obair . Mar shampla, baineann siad le suíomh agus aithint coimeádán agus píopaí, trealamh comhraicthe dóiteáin, bealaí tráchta áirithe, comharthaí soilsithe agus comharthaí fuaime, chomh maith le tabhairt isteach cumarsáide briathartha agus comharthaí láimhe cuí.

Leis an Treoir seo, comhlánaítear Creat-Treoir 89/391/CEE maidir le sláinte agus sábháilteacht ag an obair.

Níl feidhm ag an Treoir maidir le comharthaí chun substaintí agus ullmhóidí, táirgí agus/nó píosaí trealaimh contúirteacha a chur ar an margadh, mura ndéantar tagairt shonrach don mhéid sin i bhforálacha eile de chuid an Aontais Eorpaigh, ná maidir le comharthaí a úsáidtear chun rialú a dhéanamh ar thrácht ar bhóithre, ar thrácht iarnróid, ar thrácht ar uiscebhealaí intíre, agus ar mhuirthrácht nó aerthrácht.

Oibleagáidí fostóirí

Ní mór d’fhostóirí comharthaí sábháilteachta a chur ar fáil i gcás nach féidir guaiseacha a sheachaint nó a laghdú go leordhóthanach trí bhearta coisctheacha nó nósanna imeachta a úsáidtear in eagrú na hoibre.

Nuair is cuí, is féidir comharthaí a úsáidtear chun iompar ar bhóithre, ar iarnróid, ar uiscebhealaí intíre, ar muir agus san aer a shuiteáil i gcuideachtaí nó i ngnóthais.

Faisnéis fhorlíontach

Féadfaidh na Ballstáit díolúintí áirithe a shonrú laistigh de theorainneacha beachta áirithe.

Ní mór oibrithe a chur ar an eolas faoi na bearta atá le glacadh agus ní mór oiliúint chuí (treoracha beachta) a chur orthu.

Ní mór dul i gcomhairle le hoibrithe agus ní mór cead a bheith acu a bheith rannpháirteach sna hábhair a rialaítear leis an Treoir.

Glacfaidh an Coimisiún oiriúnuithe teicniúla ar na hIarscríbhinní, le cúnamh ó choiste (Airteagal 17 de Threoir 89/391/CEE).

Ceanglaítear ar na Ballstáit tuairisc a thabhairt don Choimisiún gach cúig bliana ar chur i bhfeidhm praiticiúil na Treorach. Tá ceanglas ar an gCoimisiún tuairiscí tréimhsiúla a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta ar chur i bhfeidhm na Treorach.

Comhthéacs

Leis an Treoir, aisghairtear Treoir 77/576/CE maidir le comharthaí sábháilteachta san áit oibre.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm - Dáta éaga

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 92/58/CEE

22.7.1992

24.6.1994

IO L 245 den 26.8.1992

Acht

Teacht i bhfeidhm - Dáta éaga

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

IO L 165 den 27.6.2007

Treoir 2014/27/AE

25.3.2014

1.6.2015

IO L 65 den 5.3.2014

ACHTANNA GAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún maidir le cur chun feidhme praiticiúil na dTreoracha um Shláinte agus Sábháilteacht ag an Obair 92/57/CEE (láithreáin shealadacha agus láithreáin shoghluaiste) agus 92/58/CEE (comharthaí sábháilteachta ag an obair) [ COM (2008) 698 leagan deireanach - Nár foilsíodh san Iris Oifigiúil].

Tugann an Coimisiún tuarascáil dhearfach ar chur chun feidhme Threoir 92/58/CEE. Go deimhin, tá a gcuid reachtaíochta curtha i gcrích ag formhór na 15 Ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh trí na rialacha agus na ceanglais nua dá bhforáiltear sa Treoir seo.

Trí chur i ngníomh na Treorach, is féidir sruthlíniú a dhéanamh ar na córais náisiúnta um chomharthaí sábháilteachta san áit oibre. Mar sin féin, deir an Coimisiún nach bhfuil a ndóthain eolais ag oibrithe go fóill faoi na rialacha maidir le comharthaí agus spreagann an Coimisiún cuideachtaí chun a gcuid gníomhaíochtaí oiliúna a neartú.

Nuashonrú is déanaí: 06.05.2014