Gníomhaireacht AE um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 2062/94 - Gníomhaireacht Eorpach um shábháilteacht agus sláinte ag an obair

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Bunaítear leis an Ghníomhaireacht Eorpach um shábháilteacht agus sláinte ag an obair d'fhonn faisnéis theicniúil, eolaíoch agus gheilleagrach a chur ar fáil d'fhorais AE, do thíortha AE agus do pháirtithe leasmhara sa réimse sin.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ról

Áirítear le ról na Gníomhaireachta:

Struchtúr

Straitéis

Ullmhaíonn an Ghníomhaireacht cláir oibre bhliantúla ar bhonn straitéis chorparáideach 6 bliana. Tá sé réimse tosaíochta sa straitéis 2014-20 agus leagtar béim inti ar an líonrú. Tá sí ag teacht leis an gCreat Straitéiseach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair 2014-20 de chuid AE.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 9 Meán Fómhair 1994.

CÚLRA

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 2062/94 ón gComhairle an 18 Iúil 1994 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (IO L 216, 20.8.1994, lgh. 1-7)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha agus ceartúcháin chomhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 2062/94 a ionchorprú sa téacs bunaidh. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach leagan doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus chuig Coiste na Réigiún maidir le Creat Straitéiseach AE i ndáil le Sláinte agus Sábháilteacht ag an obair 2014-2020 (COM(2014) 332 final, an 6.6.2014)

Nuashonraithe 05.12.2016