Córas chun cáilíochtaí gairmiúla a aithint

Bunaítear córas sa treoir chun cáilíochtaí gairmiúla a aithint san Aontas Eorpach (AE), a shíntear chomh maith, faoi choinníollacha áirithe, chuig tíortha eile sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) agus chuig an Eilvéis. Féachtar inti le margaí saothair a dhéanamh níos solúbtha, seirbhísí a léirscaoileadh tuilleadh, uathaithint cáilíochtaí a spreagadh agus nósanna imeachta riaracháin a shimpliú.

GNÍOMH

Treoir 2005/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Meán Fómhair 2005 maidir le cáilíochtaí gairmiúla a aithint

ACHOIMRE

Bunaítear córas sa treoir chun cáilíochtaí gairmiúla a aithint san Aontas Eorpach (AE), a shíntear chomh maith, faoi choinníollacha áirithe, chuig tíortha eile sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) agus chuig an Eilvéis. Féachtar inti le margaí saothair a dhéanamh níos solúbtha, seirbhísí a léirscaoileadh tuilleadh, uathaithint cáilíochtaí a spreagadh agus nósanna imeachta riaracháin a shimpliú.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Soghluaisteacht Shealadach

Más mian le gairmithe a seirbhísí a chur ar fáil i dtír AE eile ar bhonn sealadach, i bprionsabal, is féidir leo é sin a dhéanamh ar bhonn a mbunaíochta (.i. a gceart chun cleachtadh) ina dtír dhúchasach. D’fhéadfadh sé go n-éileodh tír cinn scríbe orthu réamhdhearbhú a thabhairt ach ní chaithfidh siad dul trí na nósanna imeachta aitheantais. Ní bhaineann sé sin le gairmithe a mbaineann impleachtaí sláinte poiblí agus sábháilteachta leo, lena n-éileodh tíortha AE aitheantas roimh ré maidir lena gcáilíocht orthu.

Bunaíocht bhuan

Déantar foráil sa treoir i leith trí chóras um aitheantas cáilíochtaí:

Cárta gairmí Eorpach (EPC)

Leasaíodh an treoir le Treoir 2013/55/AE (infheidhme i dtíortha AE ón 18 Eanáir 2016) ina soláthraítear do chárta gairmí Eorpach a chruthú. Tabharfaidh sé sin deis do shaoránaigh ar suim leo cúrsaí aitheantas a gcáilíochtaí a fháil ar mhodh níos simplí agus níos tapa trí nós imeachta leictreonach caighdeánaithe. Beidh an cárta bunaithe ar úsáid chóras faisnéise an mhargaidh inmheánaigh (IMI) agus eiseofar é i bhfoirm deimhnithe leictreonaigh. Cuirfear an EPC i bhfeidhm sa chéad bhabhta d’altraí atá freagrach as cúram ginearálta, fisiteiripeoirí, cógaiseoirí, treoraithe sléibhe agus gníomhaire eastáit réadaigh.

Cuirtear saoránaigh a bhfuil aitheantas a gcáilíochtaí gairmiúla á lorg acu ar a gcumas déileáil le pointe aonair teagmhála le treoir 2013.

CÉN UAIR A THÁINIG AN TREOIR I BHFEIDHM AGUS CAD É AN TRÉIMHSE TRASUÍ?

Tháinig Treoir 2005/36/CE i bhfeidhm an 20 Deireadh Fómhair 2005 agus ní mór í a thrasuí faoin 20 Deireadh Fómhair 2007. Tháinig na leasuithe is deireanaí a tugadh isteach le Treoir 2013/55/AE i bhfeidhm an 17 Eanáir 2014, agus is é an 18 Eanáir 2016 an spriocdháta don trasuí.

CÚLRA

Agus daonra na haoise oibre ag titim ina lán tíortha AE, is cosúil go méadóidh an t-éileamh ar dhaoine ardcháilithe agus táthar ag súil leis méadú go os cionn 16 mhilliún post faoi 2020. Éilíonn sé sin go n-aithneofar a gcáilíocht ar fud AE ar bhealach gasta, simplí agus iontaofa.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach uathaithint ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2005/36/AE

20.10.2005

20.10.2007

IO L 255, 30.9.2005, lgh. 22-142

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2006/100/CE

1.1.2007

1.1.2007

IO L 363, 20.12.2006, lgh. 141-237

Rialachán (CE) Uimh. 1430/2007

26.12.2007

-

IO L 320, 6.12.2007, lgh. 3-11

Rialachán (CE) Uimh. 755/2008

21.8.2008

-

IO L 205, 1.8.2008, lgh. 10-12

Rialachán (CE) Uimh. 279/2009

27.4.2009

-

IO L 93, 7.4.2009, lgh. 11-12

Rialachán (AE) Uimh. 213/2011

24.3.2011

-

IO L 59, 4.3.2011, lgh. 4-7

Rialachán (AE) Uimh. 623/2012

1.8.2012

-

IO L 180, 12.7.2012, lgh. 9-11

Treoir 2013/25/AE

1.7.2013

1.7.2013

IO L 158, 10.6.2013, lgh. 368-375

Treoir 2013/55/AE

17.1.2014

18.1.2016

IO L 354, 28.12.2013, lgh. 132-170

Rinneadh na leasuithe agus na ceartúcháin leantacha ar Threoir 2005/36/CE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Is chun críche tagartha atá an leagan comhdhlúite seo amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 77/249/CEE ón gComhairle an 22 Márta 1977 chun cleachtadh éifeachtúil ag dlíodóirí saoirse seirbhís a sholáthar (IO L 78, 26.3.1977, lgh. 17-18)

Treoir 98/5/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 1998 chun cleachtas na gairme dlíodóra ar bhonn buan a éascú i mBallstát seachas an ceann ina bhfuarthas an cháilíocht (IO L 77, 14.3.1998, lgh. 36-43)

Cinneadh 2007/172/CE ón gCoimisiún an 19 Márta 2007 lena mbunaítear an grúpa comhordaitheoirí chun cáilíochtaí gairmiúla a aithint (IO L 79 an 20.3.2007, lgh. 38-39)

Nuashonraithe 17.08.2015