An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop)

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CEE) Uimh. 337/75 ón gComhairle — An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop)

ACHOIMRE

San Aontas Eorpach (AE), tá timpeall is 75 milliún duine a bhfuil leibhéil ísle cáilíochtaí acu nó nach bhfuil cáilíocht ar bith acu, rud a fhágann go bhfuil trí oiread an seans ann go mbeidh na daoine sin dífhostaithe i gcomparáid leo siúd a bhfuil cáilíochtaí arda acu.

D'fhonn cabhrú leo cur lena gcuid scileanna agus poist a fháil, chruthaigh AE gníomhaireacht ar leith chun tacú le beartais ghairmoideachais agus ghairmoiliúna AE agus cabhrú le tíortha AE iad a chur i ngníomh.

CAD IS AIDHM LE CEDEFOP?

Is é is aidhm le Cedefop, an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna, tacú leis an gCoimisiún Eorpach i ndáil le cur chun cinn an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna agus i ndáil le comhbheartas i leith an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna a fhorbairt agus a chur chun feidhme trína chuid gníomhaíochtaí eolaíochta agus teicneolaíochta.

Oibríonn Cedefop go dlúth leis an gCoimisiún, tíortha AE, fostóirí agus ceardchumainn, mar aon le taighdeoirí agus cleachtóirí i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna. Soláthraíonn sé an fhaisnéis is déanaí dóibh ar fhorbairtí sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint mar aon le deiseanna díospóireachta faoi bheartas.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is iad na príomhchúraimí atá air:

Obair

Tá ceithre phríomh-cheannteideal i gceist:

Líonraí

Bíonn Cedefop i mbun oibre le dhá phríomhlíonra:

CÚLRA

Tá Cedefop ar cheann de ghníomhaireachtaí díláraithe AE. Bunaíodh é i 1975, agus bogadh ó Bheirlín go Thessaloniki é i 1995.

In 2015, rinne sé ceiliúradh ar chion 40 bliain a bheith déanta aige maidir le gairmoideachas agus gairmoiliúint san Eoraip, agus ar 20 bliain a bheith caite aige sa Ghréig.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

GNÍOMH

Rialachán (CEE) Uimh. 337/75 ón gComhairle an 10 Feabhra 1975 lena mbunaítear Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CEE) Uimh. 337/75

16.2.1975

-

IO L 39, 13.2.1975, lgh. 1-4

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CEE) Uimh. 1946/93

26.7.1993

-

IO L 181, 23.7.1993, lgh. 11-12

Rialachán (CE) Uimh. 1131/94

1.9.1994

-

IO L 127, 19.5.1994, lch. 1

Rialachán (CE) Uimh. 251/95

1.3.1995

-

IO L 30, 9.2.1995, lgh. 1-2

Rialachán (CE) Uimh. 354/95

1.1.1995

-

IO L 41, 23.2.1995, lch. 1

Rialachán (CE) Uimh. 1655/2003

1.10.2003

-

IO L 245, 29.9.2003, lgh. 41-43

Rialachán (CE) Uimh. 2051/2004

21.12.2004

-

IO L 355, 1.12.2004, lch. 1-3

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún maidir le meastóireacht sheachtrach ar an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (COM(2008) 356 final, 13.6.2008)

Nuashonraithe 30.09.2015