An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne

Cuidíonn an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne le hinstitiúidí Eorpacha agus leis na tíortha AE le prionsabal an chomhionannais a ionchorprú ina mbeartais agus le dul i ngleic le hidirdhealú bunaithe ar ghnéas. Cuireann an Institiúid saoránaigh an Aontais Eorpaigh (AE) ar an eolas faoin gceist seo chomh maith.

ACHOIMRE

Ceart bunúsach is ea comhionannas inscne faoi Chonradh Liospóin agus beartas tosaíochta de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) atá ann. Mar sin féin, ní mór dul chun cinn breise a dhéanamh chun fíorchomhionannas inscne a bhaint amach sa réimse gairmiúil agus sa saol príobháideach chomh maith.

Maidir leis sin, tá ról suntasach ag an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne maidir leis an saineolas a chur ar fáil a theastaíonn chun beartais um chomhionannas inscne a fhorbairt ar fud AE.

Aidhmeanna na hInstitiúide

Cuireann an Institiúid a saineolas teicniúil ar fáil d’institiúidí na hEorpa agus do na tíortha AE chun cuidiú leo:

Bunaíonn an Institiúid a cuid oibre ar shonraí oibiachtúla, inchomparáide agus iontaofa ar leibhéal Eorpach. Tá sí freagrach as an bhfaisnéis sin a bhailiú, a anailísiú agus a scaipeadh.

Déanann sí anailís chomh maith ar fhaisnéis a bhailítear ó eagraíochtaí idirnáisiúnta agus ó thíortha neamh-AE. Ar deireadh, cuireann sí le comhtháthú phrionsabal an chomhionannais i mbeartas seachtrach Eorpach.

Cuireann an Institiúid malairt taithí agus idirphlé chun cinn idir na páirtithe leasmhara ábhartha uile, go háirithe na comhpháirtithe sóisialta, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus ionaid taighde.

Oibriú

Déanann an Institiúid a cuid cúraimí ar mhodh atá neamhspleách agus trédhearcach. Tá sé faoi stiúir Bord Bainistíochta, agus tacaíonn Stiúrthóir leis agus faigheann sí cuidiú ó fhóram comhairleach Saineolaithe. Tá a suíocháin i Vilnias (an Liotuáin).

Go sonrach, comhoibríonn sé leis an bhForas Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú, an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair, an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig sé i bhfeidhm an 19 Eanáir 2007.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1922/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 maidir le hInstitiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne a bhunú (IO L 403, 30.12.2006, lgh. 9–17)

Rinneadh na leasuithe leantacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1922/2006 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 30.10.2015