Ról na gcoistí i gcumhachtaí cur chun feidhme an Choimisiúin Eorpaigh

Sula nglactar le gníomhartha cur chun feidhme, bíonn ar an gCoimisiún Eorpach dul i gcomhairle le coiste ar a bhfuil ionadaithe ó gach tír den Aontas Eorpach (AE) chun an dréacht atá á mholadh aige a phlé.

ACHT

Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint Eorpach agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann le sásraí lenar féidir le Ballstáit feidhmiú chumhachtaí cur chun feidhme an Choimisiúin a rialú.

ACHOIMRE

Sula nglactar le gníomhartha cur chun feidhme, bíonn ar an gCoimisiún Eorpach dul i gcomhairle le coiste ar a bhfuil ionadaithe ó gach tír den Aontas Eorpach (AE) chun an dréacht atá á mholadh aige a phlé.

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Leagtar síos sa rialachán na rialacha maidir le feidhmiú chumhachtaí cur feidhme ag an Choimisiún a rialú ag tíortha AE (Airteagal 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh - CFAE). Tugtar nósanna imeachta coiste ar an rialú sin de réir béarlagair AE, .i. bíonn ar an gCoimisiún gach dréachtghníomh cur chun feidhme a chur faoi bhráid coistí, coistí ar a bhfuil ionadaithe ó thíortha AE agus a bhfuil an Coimisiún ina chathaoirleach orthu.

De réir na tuarascála is déanaí ón gCoimisiún maidir leis an gcóras coiste, tá timpeall 300 coiste ann a chuimsíonn beagnach gach inniúlacht AE (go háirithe talmhaíocht, an comhshaol, iompar, sláinte agus tomhaltóirí, srl.). Sa bhliain 2013, ghlac an Coimisiún le breis is 1 700 gníomh cur chun feidhme.

PRÍOMHPHOINTÍ

Leagtar síos sa rialachán dhá nós imeachta chun feidhmiú chumhachtaí cur feidhme ag an Choimisiún a rialú (a deonaíodh ag an reachtóir):

An nós imeachta scrúdúcháin: úsáidtear an nós imeachta seo chun na gcríoch seo a leanas den chuid is mó: (i) bearta ginearálta agus (ii) bearta i réimsí áirithe beartais (mar shampla talmhaíocht, iascaigh, an comhshaol, sláinte, trádáil agus cánachas).

Bíonn tacaíocht ó thromlach cáilithe an choiste de dhíth ar ghníomhartha cur chun feidhme an Choimisiúin (is córas ualaithe vótála é sin ina mbíonn ar 16 de na 28 dtír AE vótáil i bhfabhar agus inar gá do na vótaí sin ionadaíocht a dhéanamh do 65 % ar a laghad den daonra AE). Mura mbaintear tromlach cáilithe amach, féadfaidh an Coimisiún an dréachtghníomh a chur faoi bhráid coiste achomhairc chun féachaint an ceart leanúint le scrúdú a dhéanamh ar an mbeart nó an ceart an téacs a leasú. Mura bhfuil tuairim ag an choiste tar éis dul i mbun díospóireachtaí, féadfaidh an Coimisiún glacadh leis an dréachtghníomh faoi choinníollacha áirithe.

An nós imeachta comhairleach: úsáidtear é seo de ghnáth do na bearta cur chun feidhme eile go léir (mar shampla bearta ar leith i réimse an chultúir). Bíonn ar an gCoimisiún tuairim an choiste a chur san áireamh, a nglactar léi trí thromlach simplí (tromlach na ndaoine a bhfuil vóta á chaitheamh acu).

Ceart grinnscrúdaithe Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle Eorpaí: nuair a ghlactar leis an ngníomh bunúsach reachtach faoin ngnáthnós imeachta reachtach (an nós imeachta cinnteoireachta is coitianta, a chuimsíonn an chuid is mó de réimsí beartais, a bhfuil an chumhacht chéanna ag Parlaimint na hEorpa agus ag an Chomhairle Eorpaí ina leith), féadfaidh Parlaimint na hEorpach nó an Chomhairle Eorpach a chur in iúl don Choimisiún ag am ar bith go gceapann siad go sáraíonn an gníomh cur chun feidhme atá molta na cumhachtaí a bhronntar ar an gCoimisiún. I gcásanna dá leithéid, bíonn ar an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an dréachtghníomh agus cinneadh a dhéanamh ansin faoi cibé an ndéanfar an t-acht a choimeád, a leasú nó a tharraingt siar.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN SEO?

Ón 1 Márta 2011 ar aghaidh.

CÚLRA

Faoi Airteagal 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, cuirtear ar chumas an Choimisiúin glacadh le bearta cur chun feidhme le haghaidh gnímh dhlíthiúil nuair a bhíonn coinníollacha aonfhoirmeacha cur chun feidhme de dhíth. Ní mór don ghníomh bunúsach dlíthiúil cumhacht a thabhairt go sainráite don Choimisiún chun go mbeidh sé in ann glacadh le gníomhartha cur chun feidhme.

Féach freisin láithreán gréasáin nós imeachta coiste de chuid an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 182/2011

1.3.2011

-

IO L 55, 28.2.2011, lgh. 13-20

ACHTANNA GAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún maidir le hobair na gcoistí le linn na bliana 2013 (COM(2014) 572 final an 16 Meán Fómhair 2014).

Nuashonraithe 20.01.2015