Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála

 

ACHOIMRE AR:

Airteagal 18 den Chonradh ar an Aontas Eorpach

Airteagal 36 den Chonradh ar an Aontas Eorpach

CAD A DHÉANANN ARDIONADAÍ AN AONTAIS DO GHNÓTHAÍ EACHTRACHA AGUS DON BHEARTAS SLÁNDÁLA?

Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Sóisialta (Ardionadaí) i gceannas ar Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES) AE a chomhordú agus a chomhlíonadh, mar aon leis an gComhbheartas Slándála agus Cosanta (CBSC). Ag an am céanna is é an tArdionadaí duine de Leas–Uachtaráin an Choimisiúin Eorpaigh agus dá réir sin áirithíonn sé go bhfuil gníomhaíochtaí seachtracha foriomlána AE comhsheasmhach.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ceapachán

Freagrachtaí

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

CÚLRA

Tá post an Ardionadaí bunaithe ar Airteagal 18 agus Airteagal 27 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. Is trí Chonradh Amstardam 1999 a cruthaíodh an post, cé gur roinneadh freagrachtaí i gcúrsaí a bhain le beartais sheachtracha leis an gCoimisinéir Eorpach Caidrimh Sheachtraigh. Leathnaíodh freagrachtaí an Ardionadaí le Conradh Liospóin 2009 agus rinneadh Leas–Uachtarán an Choimisiúin den sealbhóir oifige, lena chur ar chumas an Ardionadaí ionadaíocht níos fearr a dhéanamh ar son AE ina chuspóirí maidir le beartas eachtrach.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach — Teideal III — Forálacha maidir leis na hinstitiúidí — Airteagal 18 (IO C 202, 7.6.2016, lgh 26-27)

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach — Teideal V — Forálacha ginearálta maidir le Gníomhaíochtaí Seachtracha an Aontais agus forálacha sainiúla maidir leis an gComhbheartas Eachtrach agus Slándála — Caibidil 2 — Forálacha sainiúla maidir leis an gComhbheartas Eachtrach agus Slándála — Alt 1 — Forálacha comhchoiteanna — Airteagal 36 (IO C 202, 7.6.2016, lch. 35-36)

Nuashonraithe 09.01.2020