An Coimisiún Eorpach

 

ACHOIMRE AR:

Airteagal 17 den Chonradh ar an Aontas Eorpach

Airteagal 18 den Chonradh ar an Aontas Eorpach

Airteagail 244 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) — ról, comhdhéanamh, cumhachtaí agus feidhmiú an Choimisiúin Eorpaigh

Airteagal 245 CFAE — ról, comhdhéanamh, cumhachtaí agus feidhmiú an Choimisiúin Eorpaigh

Airteagal 246 CFAE — ról, comhdhéanamh, cumhachtaí agus feidhmiú an Choimisiúin Eorpaigh

Airteagal 247 CFAE — ról, comhdhéanamh, cumhachtaí agus feidhmiú an Choimisiúin Eorpaigh

Airteagal 248 CFAE — ról, comhdhéanamh, cumhachtaí agus feidhmiú an Choimisiúin Eorpaigh

Airteagal 249 CFAE — ról, comhdhéanamh, cumhachtaí agus feidhmiú an Choimisiúin Eorpaigh

Airteagal 250 CFAE — ról, comhdhéanamh, cumhachtaí agus feidhmiú an Choimisiúin Eorpaigh

CAD IS AIDHM LE HAIRTEAGAIL AN CHONARTHA SIN?

Leagtar amach iontu ról, comhdhéanamh, cumhachtaí, nósanna imeachta ceapacháin agus feidhme an Choimisiúin Eorpaigh, brainse feidhmiúcháin AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ról

1. Molann sé dlíthe nua — is é an Coimisiún an t–aon institiúid AE a chuireann dlíthe i láthair go foirmiúil lena nglacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle.

2. Bainistíonn sé beartais AE agus leithdháileann sé maoiniú AE — socraíonn an Coimisiún tosaíochtaí caiteachais in éineacht leis an gComhairle agus le Parlaimint na hEorpa, agus dréachtaíonn sé an buiséad agus cuireann sé chun feidhme é.

3. Forfheidhmíonn sé dlí AE — in éineacht le Cúirt Bhreithiúnais AE, cinntíonn an Coimisiún go gcuirtear dlí AE i bhfeidhm mar is ceart i ngach tír AE.

4. Déanann sé ionadaíocht ar son AE go hidirnáisiúnta — labhraíonn sé ar son tíortha AE uile i gcomhlachtaí idirnáisiúnta (amhail an Eagraíocht Dhomhanda Trádála — EDT).

Comhdhéanamh

An t–uachtarán

Ceapachán

Tábla achomair

An Conradh ar an Aontas Eorpach

17

Ról agus comhdhéanamh an Choimisiúin; ceapachán agus cumhachtaí Uachtarán an Choimisiúin

An Conradh ar an Aontas Eorpach

18

Ceapachán agus cumhachtaí an Ardionadaí/Leasuachtaráin

An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Feidhmiú an Choimisiúin

PRÍOMHDHOICIMÉID

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach — Teideal III — Forálacha maidir leis na hinstitiúidí — Airteagal 17 agus Airteagal 18 (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 26-27)

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Sé — Forálacha institiúideacha agus airgeadais — Teideal I — Forálacha institiúideacha — Caibidil 1 — Na hinstitiúidí — Roinn 4 — An Coimisiún — Airteagail 244, 245, 246, 247, 248, 249 agus 250 (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 155-157)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh 2013/272/AE ón gComhairle Eorpach an 22 Bealtaine 2013 maidir le líon comhaltaí an Choimisiúin Eorpaigh (IO L 165, 18.6.2013, lgh. 98)

Nuashonraithe 11.10.2017