Faisnéis ar éifeachtúlacht breosla bonn, cumas coscánaithe agus leibhéil torainn

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2020/740 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Leis an rialachán:

Ní mór do sholáthraithe bonn:

Ní mór do dháileoirí bonn:

Ní mór do sholáthraithe agus do dháileoirí feithiclí nua an lipéad boinn, bileog faisnéise faoin táirge agus aon ábhar fógraíochta teicniúil ábhartha a sholáthar do chustaiméirí sula gceannófar an táirge.

Ní mór do sholáthraithe seirbhíse idirlín a áirithiú go dtaispeánfaidh soláthraithe a dhíolann boinn ar a suíomhanna an lipéad riachtanach chomh maith leis an mbileog faisnéise.

Ní mór d’údaráis náisiúnta an méid a leanas a dhéanamh:

Maidir leis an gCoimisiún Eorpach:

Aisghairm

Aisghairtear le Rialachán (AE) 2020/740 an Rialachán maidir le lipéadú bonn (CE) Uimh. 1222/2009 (féach an achoimre).

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Beidh sé i bhfeidhm ón 1 Bealtaine 2021.

CÚLRA

Tá sé mar aidhm leis an gcóras lipéadaithe bonn astaíochtaí gás ceaptha teasa agus truailliú torainn a laghdú agus sábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú. Is boinn is cúis le 20 go 30% d’ídiú breosla feithicle. Trí fhriotaíocht rollta na mbonn a laghdú cabhraíonn sé le hastaíochtaí a laghdú agus coigilteas do thiománaithe a mhéadú trí ídiú breosla níos ísle.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Úsáideoir deiridh: tomhaltóir aonair, bainisteoir flít nó cuideachta iompair de bhóthar.
Bonn atráchta: bonn athchóirithe ina gcuirtear ábhar nua in ionad an tráchta chaite.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (IO L 177, 5.6.2020, lgh. 1-31)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 (IO L 169, 25.6.2019, lgh. 1-44)

Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n–aisghairtear Treoir 2007/46/CE (IO L 151, 14.6.2018, lgh. 1-218)

Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú fuinnimh lena n–aisghairtear Treoir 2010/30/AE (IO L 198, 28.7.2017, lgh. 1-23)

Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le lipéadú bonn i leith éifeachtúlachta breosla agus paraiméadar riachtanach eile (IO L 342, 22.12.2009, lgh. 46-58)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 a chorprú sa bhundoiciméad. Níl sa leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál–cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóirí agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n–aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh (IO L 200, 31.7.2009, lgh. 1-24)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 02.12.2020