Ceanglais éicidhearthóireachta — trealamh tathúcháin

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2019/2019 — lena leagtar síos ceanglais éicidhearthóireachta le haghaidh trealamh tathúcháin

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2021.

CÚLRA

Le Treoir 2009/125/EC bunaítear creat chun ceanglais maidir le héicidhearthóireacht le haghaidh táirgí a bhaineann le fuinneamh a leagan síos. Ní mór don Choimisiún iad sin a leagan síos le haghaidh táirgí a dhíoltar agus a thrádáiltear go forleathan in AE agus a mbaineann tionchar suntasach comhshaoil leo.

Chun tuileadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Éicidhearthóireacht: Beartas maidir le feabhas, trí dhearadh níos fearr, a chur ar fheidhmíocht chomhshaoil táirgí le linn a saolré, go háirithe a n–éifeachtúlacht fuinnimh.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2019/1784 ón gCoimisiún an 1 Deireadh Fómhair 2019 lena leagtar síos ceanglais éicidhearthóireachta maidir le trealamh tathúcháin de bhun Threoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 272, 25.10.2019, lgh. 121-135)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún — Plean Oibre Éicidhearthóireachta 2016-2019 (COM(2016) 773 final, 30.11.2016)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — An lúb a dhúnadh — Plean Gníomhaíochta AE don Gheilleagar Ciorclach (COM(2015) 614 final, 2.12.2015)

Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoir 94/9/CE, Treoir 94/25/CE, Treoir 95/16/CE, Treoir 97/23/CE, Treoir 98/34/CE, Treoir 2004/22/CE, Treoir 2007/23/CE, Treoir 2009/23/CE agus Treoir 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 316, 14.11.2012, lgh. 12-33)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1025/2012 a chorprú sa bhuntéacs. Níl sa leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Treoir 2012/19/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dramhthrealamh leictreach agus leictreonach (DTLL) (IO L 197, 24.7.2012, lgh. 38-71)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear creat chun ceanglais éicidhearthóireachta do tháirgí a bhaineann le fuinneamh a leagan síos (IO L 285, 31.10.2009, lgh. 10-35)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 29.01.2020