Líonra oifigeach idirchaidrimh inimirce

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2019/1240 — líonra Eorpach oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Tá sé mar aidhm le beartas imirce AE imirce atá sábháilte agus dea-bhainistithe a chur in ionad na himirce mírialta agus neamhrialaithe, trí chur chuige cuimsithe a dhírítear ar bhainistíocht éifeachtach imirce a áirithiú.

Leagtar síos leis an rialachán rialacha lena bhféachtar le dea-chomhar, comhordú agus malartú faisnéise a áirithiú i measc oifigigh idirchaidrimh inimirce* a imlonnaíonn tíortha AE, an Coimisiún Eorpach agus gníomhaireachtaí AE go tíortha neamh-AE, trí líonra Eorpach oifigeach idirchaidrimh inimirce.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cruthaítear leis an rialachán líonra Eorpach oifigeach idirchaidrimh inimirce chun cuidiú leis an imirce a bhainistiú ar bhealach níos fearr chun na tosaíochtaí AE seo a leanas a bhaint amach:

Líonraí áitiúla nó réigiúnacha oifigeach idirchaidrimh inimirce

Comhdhéanann oifigigh idirchaidrimh inimirce, a imlonnaítear go dtí na tíortha nó réigiúin chéanna, líonraí áitiúla nó réigiúnacha comhair. Nuair is gá agus is cuí, déanfaidh siad an méid seo a leanas:

Cúraimí oifigeach idirchaidrimh inimirce

Déanann oifigigh idirchaidrimh faisnéis a bhailiú, ar an leibhéal oibriúcháin nó straitéiseach, nó ar an dá leibhéal, maidir le:

Féadfaidh oifigigh idirchaidrimh cúnamh a sholáthar d’údaráis agus do dhaoine eile a bhfuil baint acu le tíortha neamh-AE chomh maith sna réimsí seo a leanas:

Maidir le bearta arna ndéanamh ag oifigigh idirchaidrimh inimirce, go háirithe cásanna a bhaineann le daoine leochaileacha, ba cheart go n–urramófaí cearta bunúsacha iontu i gcomhréir leis na dlíthe ábhartha idirnáisiúnta agus AE, lena n–áirítear Airteagal 2 agus Airteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus an Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

Bord Stiúrtha

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 14 Lúnasa 2019. Le Rialachán (AE) 2019/1240 rinneadh athbhreithniú ar Rialachán (EC) Uimh. 377/2004 agus ar na leasuithe a rinneadh air ina dhiaidh sin agus cuireadh in ionad an rialacháin agus na leasuithe sin é.

CÚLRA

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Oifigigh idirchaidrimh inimirce: oifigeach arna cheapadh agus arna imlonnú i dtír neamh–AE, ag údaráis inniúla thír AE, nó ag an gCoimisiún nó ag gníomhaireacht AE, i gcomhréir lena ndlíthe faoi seach, chun déileáil le ceisteanna a bhaineann leis an inimirce, lena n–áirítear i gcás nuair nach mbaineann sé sin ach le cuid dá ndualgais.
Filleadh: gluaiseacht duine a théann ó thír aíochta ar ais go dtí tír thionscnaimh, tír náisiúntachta nó gnáthchónaí i ndiaidh tréimhse shuntasach a chaitheamh sa tír aíochta de ghnáth, bíodh sé ar bhonn éigeantach nó ar bhonn deonach, le cúnamh nó ar bhonn spontáineach.
Athiontráil: gníomh a dhéanann tír a ghlacann athiontráil daoine aonair (féin-náisiúnach, neamhnáisiúnach na tíre sin nó duine gan stát).
Athimeascadh: athchuimsiú nó athchorprú duine isteach i ngrúpa nó i bpróiseas e.g. imirceach isteach i sochaí na tíre a bhfuil siad ag filleadh uirthi.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2019/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le líonra Eorpach oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú (athmhúnlú) (IO L 198, 25.7.2019, lgh. 88-104)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n–aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 agus Rialachán (AE) 2016/1624 (IO L 295, 14.11.2019, lgh. 1-131)

Rialachán (AE, Euratom) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (CE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) 2007/2004 agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle (IO L 251, 16.9.2016, lgh. 1-76)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) 2016/1624 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite ach luach doiciméadach amháin.

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach — Teideal I — Forálacha comhchoiteanna — Airteagal 2 (IO C 202, 7.6.2016, lch. 17)

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach — Teideal I — Forálacha comhchoiteanna — Airteagal 6 (sean-Airteagal 6 CAE) (IO C 202, 7.6.2016, lch. 19)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — Clár Oibre Eorpach maidir leis an Imirce (COM(2015) 240 final, 13.5.2015)

Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR) (IO L 295, 6.11.2013, lgh. 11-26)

Treoir 2013/32/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le nósanna imeachta coiteanna i ndáil le cosaint idirnáisiúnta a dheonú agus a tharraingt siar (IO L 180, 29.6.2013, lgh. 60-95)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — Dearcadh Domhanda don Imirce agus do Shoghluaisteacht (COM(2011) 743 críochnaitheach, 18.11.2011)

Treoir 2008/115/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le caighdeáin choiteanna agus nósanna imeachta coiteanna sna Ballstáit i ndáil le náisiúnaigh ó thíortha neamh-AE atá ag fanacht go mídhleathach a sheoladh ar ais (IO L 348, 24.12.2008, lgh. 98-107)

Rialachán (CE) Uimh. 377/2004 an 19 Feabhra 2004 ón gComhairle maidir le líonra oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú (IO L 64, 2.3.2004, lgh. 1-4)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 17.01.2020