Margadh inmheánach sa leictreachas (ó 2021)

 

ACHOIMRE AR:

Treoir (AE) 2019/944 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Cearta custaiméara

Soiléirítear agus treisítear leis an treoir cearta reatha custaiméirí agus tugtar isteach cinn nua:

Billeáil

Comhiomlánóirí

Ní mór do thíortha AE:

Maidir le pobail fuinnimh saoránach

Rochtain ar shonraí agus idir-inoibritheacht

Leictrea-shoghluaisteacht

Maidir le hoibreoirí córas dáileacháin (OCDanna)*:

Maidir le hoibreoirí córais tarchurtha (OCTanna)*:

Maidir le rialálaithe fuinnimh náisiúnta:

Fuinneamh glan

Is cuid í an treoir seo den phacáiste um Fhuinneamh Glan do gach Eorpach.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Beidh feidhm leis ón 1 Eanáir 2021.

Le Treoir (AE) 2019/944 athbhreithnítear Treoir 2009/72/CE agus cuireadh in ionad na treorach sin í agus ní mór dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 31 Nollaig 2020.

B’éigean dlí a dhéanamh de Threoir bhunaidh 2009/72/CE i dtíortha AE faoi 2011.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Comhiomlánóir: duine nádúrtha nó dlítheanach a chomhcheanglaíonn ualaí ilchustaiméirí nó leictreachas ginte lena dhíol, lena cheannach nó lena cur ar ceant in aon mhargadh leictreachais.
Oibreoir córas dáileacháin: duine nádúrtha nó dlítheanach atá freagrach as an gcóras dáileacháin leictreachais i limistéar a oibriú agus a fhorbairt, agus as a idirnaisc le córais eile, agus as cumas fadtéarmach an chórais a áirithiú chun freastal ar éilimh réasúnta ar dháileadh leictreachais.
Oibreoirí córais tarchurtha: duine nádúrtha nó dlítheanach atá freagrach as an gcóras tarchurtha leictreachais a oibriú agus a fhorbairt i gceantar, agus as a idirnaisc le córais eile, agus as cumas fadtéarmach an chórais a áirithiú chun freastal ar éilimh réasúnta ar tharchur leictreachais.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE (athmhúnlú) (IO L 158, 14.6.2019, lgh. 125-199)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2019/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le riosca-ullmhacht in earnáil an leictreachais agus lena n–aisghairtear Treoir 2005/89/CE (IO L 158, 14.6.2019, lgh. 1-21)

Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (IO L 158, 14.6.2019, lgh. 22-53)

Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach leictreachais (IO L 158, 14.6.2019, lgh. 54-124)

Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fhuinnimh agus Gníomhaithe ar son na hAeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Treoir 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/AE, 2012/27/AE agus 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán 2009/119/CE agus Rialachán (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 328, 21.12.2018, lgh. 1-77)

Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn (IO L 328, 21.12.2018, lgh. 82-209)

Treoir 2009/72/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa leictreachas agus lena n–aisghairtear Treoir 2003/54/CE (IO L 211, 14.8.2009, lgh. 55-93)

Nuashonraithe 01.10.2019