Ríomh-Chomhtháthú — riarachán leictreonach gan pháipéar

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) Uimh. (AE) 1011/2014 ón gCoimisiún lena leagtar síos na rialacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 i dtaca le samhlacha i gcomhair faisnéis áirithe a chur isteach chuig an gCoimisiún agus na rialacha mionsonraithe i ndáil le malartuithe faisnéise idir tairbhithe agus údaráis bhainistíochta, údaráis deimhniúcháin, údaráis iniúchóireachta agus comhlachtaí idirghabhála

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 184/2014 de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir le forálacha coiteanna maidir le Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (SIE), agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le cistí SIE, na téarmaí agus coinníollacha maidir le córas um malartú leictreonach sonraí idir na Ballstáit agus an Coimisiún agus lena nglactar forálacha sonracha i dtaca le tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do sprioc an chomhair chríche Eorpaigh, ainmníocht na gcatagóirí idirghabhála le haghaidh tacaíochta ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa faoi sprioc an chomhair chríche Eorpaigh

CAD IS AIDHM LEIS NA RIALACHÁIN?

Leagtar síos leis an dá rialachán na rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 (féach an achoimre).

PRÍOMHPHOINTÍ

Le Rialachán (AE) Uimh. 1011/2014, leagtar amach:

Trí na córais um malartú leictreonach sonraí* idir tairbhithe agus údaráis bhainistíochta, údaráis deimhniúcháin, údaráis iniúchóireachta agus comhlachtaí idirghabhála (r-Chomhtháthú) ní foláir nó go mbeifí ábalta seiceáil riaracháin a dhéanamh ar gach iarratas ar aisíocaíocht ó thairbhithe. Ní bheidh cead doiciméid ar pháipéar a iarraidh ach i gcásanna eisceachtúla, i ndiaidh anailís riosca, agus i gcás gurb iad páipéir an fhíorfhoinse de na doiciméid scanta a uaslódáladh sna córais um malartú leictreonach sonraí, agus sa chás sin amháin. Áirítear ar mhalartú doiciméad agus sonraí tuairisciú maidir le dul chun cinn, éilimh ar íocaíochtaí agus malartú faisnéise a bhaineann le fíoruithe agus iniúchtaí bainistíochta.

Maidir le córais um malartú leictreonach sonraí:

Rialachán (AE) Uimh. 184/2014

I gcomhréir le hAirteagal 74(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ní mór gach malartú oifigiúil faisnéise idir tíortha AE agus an gCoimisiún a dhéanamh ag baint úsáid as córas um malartú leictreonach sonraí. Bunaítear le Rialachán (AE) Uimh. 184/2014 na téarmaí agus na coinníollacha maidir leis an gcóras sin um malartú leictreonach sonraí (SFC2014).

Beidh fáil ag tíortha AE agus ag an gCoimisiún ar an SFC2014 go díreach trí chomhéadan idirghníomhach úsáideoirí (feidhmchlár gréasáin) nó trí chomhéadan teicniúil ag baint úsáid as prótacail réamhshainithe (seirbhísí gréasáin) trínar féidir sonraí a shioncronú agus a tharchur go huathoibríoch idir córas um malartú faisnéise thíortha AE agus SFC2014. Leagtar amach leis an rialachán chomh maith ceanglais oibriúcháin agus slándála sonraí agus SFC2014 á úsáid.

Leis an Rialachán chomh maith leagtar amach an ainmníocht le haghaidh na gcatagóirí idirghabhála dá dtagraítear in Airteagal 8(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 in Iarscríbhinn, chomh maith leis na cóid eile a bheidh inchurtha i leith na n–oibríochtaí.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA RIALACHÁN?

CÚLRA

Féach chomh maith:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Córais um malartú leictreonach sonraí: sásraí agus ionstraimí trínar féidir doiciméid agus sonraí a mhalartú go leictreonach, lena n–áirítear na meáin chlosamhairc, doiciméid scanta agus comhaid leictreonacha.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) Uimh. 1011/2014 ón gCoimisiún an 22 Meán Fómhair 2014 lena leagtar síos na rialacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i dtaca le samhlacha i gcomhair faisnéis áirithe a chur isteach chuig an gCoimisiún agus na rialacha mionsonraithe i ndáil le malartuithe faisnéise idir tairbhithe agus údaráis bhainistíochta, údaráis deimhniúcháin, údaráis iniúchóireachta agus comhlachtaí idirghabhála (IO L 286, 30.9.2014, lgh. 1-74)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 1101/2014 a chorprú sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 184/2014 ón gCoimisiún an 25 Feabhra 2014 lena leagtar síos de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh, na téarmaí agus coinníollacha is infheidhme maidir le córas malartaithe leictreonaigh sonraí idir na Ballstáit agus an Coimisiún agus lena nglactar de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le forálacha sonracha i dtaca le tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh, ainmníocht na gcatagóirí idirghabhála le haghaidh tacaíochta ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa faoi sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh (IO L 57, 27.2.2014, lgh. 7-20).

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa, maidir leis an gCiste Comhtháthaithe, maidir leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe, agus maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle (OJ L 347, 20.12.2013, lgh. 320-469)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le forálacha sonracha i dtaca le tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do sprioc an chomhair chríche Eorpaigh (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 259-280)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 10.01.2020