Rialacha maidir le conarthaí i ndáil le díolacháin earraí idir díoltóirí agus tomhaltóirí

 

ACHOIMRE AR:

Treoir (AE) 2019/771 maidir le gnéithe áirithe a bhaineann le conarthaí i ndáil le díolacháin earraí

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Tá sé mar aidhm léi feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú, agus cosaint ardleibhéil á soláthar do thomhaltóirí. Déantar amhlaidh trí rialacha comhchoiteanna áirithe a leagan síos i ndáil le conarthaí idir díoltóirí agus tomhaltóirí.

Clúdaítear iontu sin:

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá feidhm ag an reachtaíocht seo maidir le conarthaí díolachán* idir tomhaltóir agus díoltóir le haghaidh soláthar earraí*.

Níl feidhm ag an reachtaíocht maidir leo seo a leanas:

Ní mór do na díoltóirí a áirithiú go gcloíonn earraí a sheachadtar chuig an tomhaltóir leis an gconradh díolacháin tríd an méid seo a leanas:

Tá díoltóirí freagrach as aon easpa comhréireachta a éiríonn follasach laistigh de 2 bhliain ón seachadadh. Le linn na chéad bhliana, ní chaithfidh an tomhaltóir a chruthú go raibh an locht ann tráth an tseachadta.

Maidir le hearraí lena bhfuil gnéithe digiteacha:

Má bhíonn na hearraí lochtach (“easpa comhréireachta”), beidh tomhaltóirí i dteideal na réiteach seo a leanas:

Maidir le ráthaíochtaí tráchtála:

FÉADFAIDH TÍORTHA AE:

Maidir le tíortha AE:

Cuirfidh an Coimisiún Eorpach tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa faoin 12 Meitheamh 2024 maidir le cur chun feidhme na treorach.

Aisghairm

Le Treoir (AE) 2019/771 aisghairfear Treoir 1999/44/CE (Díolacháin agus Ráthaíochtaí do Thomhaltóirí — CSGD) agus cuirfear in ionad na treorach sin í ón 1 Eanáir 2022.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Ní mór do thíortha AE na rialacha a chur i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2022.

CÚLRA

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Conradh díolachán: conradh i gcás go n–aistríonn an díoltóir úinéireacht earraí chuig tomhaltóir mar mhalairt ar phraghas.
Earraí:
Ábhar digiteach: sonraí a chruthaítear agus sholáthraítear i bhfoirm dhigiteach.
Seirbhís dhigiteach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir (AE) 2019/771 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le gnéithe áirithe a bhaineann le conarthaí i ndáil le díolacháin earraí, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/2394 agus Treoir 2009/22/CE, agus lena n–aisghairtear Treoir 1999/44/CE (IO L 136, 22.5.2019, lgh. 28-50)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir (AE) 2019/770 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le gnéithe áirithe a bhaineann le conarthaí chun ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha a sholáthar (IO L 136, 22.5.2019, lgh. 1-27)

Rialachán (AE) 2017/1128 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le hinaistritheacht trasteorann seirbhísí ábhair ar líne sa mhargadh inmheánach (IO L 168, 30.6.2017, lgh. 1-11)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) 2017/1128 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Treoir 1999/44/CE ó Parlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 1999 maidir le gnéithe áirithe de dhíolachán earraí tomhaltais agus maidir le ráthaíochtaí gaolmhara (IO L 171, 7.7.1999, lgh. 12-16)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 10.09.2019