An Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla — faisnéis maidir le ciontuithe náisiúnach tríú tír (ECRIS-TCN)

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2019/816 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN)

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Bunaítear leis:

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá feidhm ag an reachtaíocht maidir le próiseáil faisnéise céannachta náisiúnach tríú tír a bhí faoi réir ciontuithe* sna Ballstáit i gceann de na Ballstáit chun a chinneadh cén Ballstát inar tugadh an phianbhreith. Tá feidhm aige maidir le saoránaigh de chuid an Aontais a bhfuil náisiúntacht tríú tír acu freisin. Ní féidir faisnéis faoin gciontú féin a fháil ach ón mBallstát ciontaitheach a úsáideann ECRIS.

Is é a leanas a bheidh in ailtireacht theicniúil ECRIS-TCN:

Déanann údaráis náisiúnta taifead sonraí a chruthú in ECRIS-TCN chomh tapa agus is féidir do gach náisiúnach tríú tír a chiontaíonn siad. Cuimsítear an méid a leanas leis sin:

Féadfaidh údaráis náisiúnta úsáid a bhaint as ECRIS-TCN chun an fhaisnéis a fháil faoi chiontuithe an duine a fháil nuair a éilítear é sin chun críocha imeachtaí coiriúla i gcoinne an té sin nó chun:

Eurojust, Europol agus OIPE:

Féadfaidh tríú tíortha agus eagraíochtaí idirnáisiúnta iarrataí a chur chuig Eurojust maidir le cúnamh faisnéise faoi thaifid choiriúla chun críocha imeachtaí coiriúla. I gcás ina ndéantar amas*, agus má thoilíonn an Ballstát lena mbaineann, cuirfidh Eurojust an tríú tír nó an eagraíocht idirnáisiúnta lena mbaineann an Ballstát ar an eolas, ionas go bhféadfaidh siad na sleachta ábhartha as na taifid choiriúla a iarraidh ar an mBallstát sin.

Sonraí:

eu-LISA freagrach as:

na Ballstáit freagrach as:

Féadfaidh duine aonair nó Ballstát ar bhain damáiste dó nó di mar thoradh ar iompar nach bhfuil ag luí leis an Rialachán cúiteamh a fháil ó:

Féadfaidh náisiúnaigh tríú tír teagmháil a dhéanamh le húdarás lárnach de chuid Ballstáit chun rochtain ar a sonraí pearsanta, a gceartú, a scriosadh nó a srianadh ar a n-úsáid a iarraidh.

Tá feidhm ag pionóis nó bearta araíonachta maidir le haon mhí-úsáid sonraí a iontráiltear in ECRIS-TCN.

Déanann an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí faireachán ar ghníomhaíochtaí próiseála sonraí pearsanta eu-LISA agus déanann sé iniúchadh gach 3 bliana ar a laghad do Pharlaimint na hEorpa, do rialtais an Aontais agus don Choimisiún.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 11 Meitheamh 2019. Ní mór do Bhallstáit na bearta is gá a dhéanamh chun comhlíonta a luaithe is féidir chun feidhmiú ceart ECRIS-TCN a áirithiú. Caithfidh an Coimisiún a bheith sásta go gcomhlíontar coinníollacha áirithe sula gcinntear an dáta óna bhféadfaidh na Ballstáit tosú ag iontráil sonraí in ECRIS TCN.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Ciontú: aon chinneadh críochnaitheach ó chúirt choiriúil i gcoinne duine aonair agus a thaifeadtar sna taifid choiriúla.
Amas: meaitseáil idir an fhaisnéis aitheantais atá ar taifeadadh sa lárchóras agus na sonraí a úsáidtear le haghaidh cuardaigh.
cur chun feidhme thagairt ECRIS: bogearraí a d’fhorbair an Coimisiún agus a cuireadh ar fáil Bhallstáit chun sonraí faoi thaifid choiriúla a mhalartú trí ECRIS.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2019/816 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a fhorlíonadh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1726 (IO L 135, 22.5.2019, lgh. 1-26)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) 2019/816 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh Réime 2009/315/CGB ón gComhairle an 26 Feabhra 2009 maidir le heagrú agus le hábhar an mhalartaithe faisnéise a bhaintear as an taifead coiriúil idir na Ballstáit (IO L 93, 7.4.2009, lgh. 23-32)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus lena n–aisghairtear Cinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus a ghabhann in ionad an Chinnidh sin (IO L 295, 21.11.2018, lgh. 138-183).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 295, 21.11.2018, lgh. 99-137)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lgh. 39-98)

Rialachán (AE) Uimh. 2017/1939 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2017 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (“OIPE”) (IO L 283, 31.10.2017, lgh. 1-71)

Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann in ionad na gCinntí sin (IO L 135, 24.5.2016, lgh. 53-114)

Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n–aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lgh. 1-88)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 i ndáil le cosaint daoine nádúrtha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n–aisghairtear Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle (IO L 119, 4.5.2016, lgh. 89-131)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 21.04.2020