Cosaint i gcoinne lotnaidí plandaí

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2016/2031 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Is é is aidhm leis cabhrú chun aghaidh a thabhairt ar lotnaidí agus galair plandaí, mar chuid de Chóras Sláinte Plandaí an Aontais Eorpaigh, le bearta níos éifeachtaí chun an tAontas Eorpach agus a chuid plandaí a chosaint, trádáil shábháilte a áirithiú agus tionchar an athraithe aeráide a mhaolú, lena n–áirítear:

PRÍOMHPHOINTÍ

Lotnaidí coraintín

Tá critéir leagtha amach chun lotnaidí coraintín a shainaithint nach mór cosc a chur lena dtabhairt isteach san Aontas Eorpach agus ní foláir nach ligfear dóibh leathadh tríd an Aontas Eorpach. Is iad lotnaidí coraintín criosanna cosanta lotnaidí nach mór iad a rialú i gcodanna den Aontas Eorpach amháin.

Lotnaidí tosaíochta

Pasanna plandaí agus deimhnithe fíteashláintíochta

Allmhairí

Féachtar leis an rialachán le cosc a chur le lotnaidí a thabhairt isteach in AE. Soláthraítear leis bearta rioscabhunaithe agus coisctheacha chun an tAontas Eorpach a chosaint ar lotnaidí a d’fhéadfadh planda, táirge plandaí nó ábhar eile a thionscnaíonn lasmuigh de AE a thabhairt isteach, bunaithe ar réamh-mheasúnú den riosca.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 14 Nollaig 2019.

CÚLRA

Féach freisin:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Beart fíteashláintíochta: beart oifigiúil a bhfuil sé de chuspóir leis cosc a chur le tabhairt isteach nó leathadh lotnaidí coraintín nó tionchar geilleagrach lotnaidí neamhchoraintín neamhrialaithe a theorannú.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle (IO L 317, 23.11.2016, lgh. 4-104)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) 2016/2031 a chorprú sa bhundoiciméad. Níl sa leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú (IO L 317, 4.11.2014, lgh. 35-55)

Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí, lena leasaítear Treoir 98/56/CE, Treoir 2000/29/CE agus Treoir 2008/90/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Cinneadh 66/399/CEE, Cinneadh 76/894/CEE agus Cinneadh 2009/470/CE ón gComhairle (IO L 189, 27.6.2014, lgh. 1-32)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 247/2006 ón gComhairle (IO L 78, 20.3.2013, lgh. 23-40)

Nuashonraithe 12.07.2019