Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Bhainistiú Oibríochtúil ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA)

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2018/1726 — maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Bhainistiú Oibríochtúil ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA)

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuspóirí

eu-LISA, ní mór go n–áiritheofar an méid seo a leanas le

Sainchúraimí

Tá an ghníomhaireacht freagrach as na cúraimí a leanas:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón Dé Máirt 11 Nollaig 2018.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleamh faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Bainistíocht oibríochtúil: na cúraimí is gá chun córais mhórscála TF a choinneáil ag feidhmiú i gcomhréir leis na forálacha sonracha is infheidhme maidir le gach ceann acu, lena n–áirítear freagracht as an mbonneagar cumarsáide as a mbaineann siad úsáid. Ní mór do chórais mhórscála TF gan sonraí a mhalartú nó comhroinnt faisnéise nó eolais a chumasú ach amháin i gcás go n–údaraítear é le dlí sonrach de chuid AE.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 295, 21.11.2018, lgh. 99-137)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) 2018/1726 a chorprú sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE)2019/816 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena mbunaítear córas láraithe chun Ballstáit atá i seilbh faisnéis maidir le ciontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát a shainaithint (ECRIS-TCN) le cur leis an gCóras Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1726 (IO L 135, 22.5.2019, lgh. 1-26)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Rialachán (AE) 2016/399, Rialachán (AE) 2017/2226, Rialachán (AE) 2018/1240, Rialachán (AE) 2018/1726 agus Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2004/512/CE agus Cinneadh 2008/633/CGB ón gComhairle (IO L 135, 22.5.2019, lgh. 27-84)

Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena mbunaítear creat idir-inoibritheachta idir córais faisnéise AE i réimse na bpóilíní agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 2018/1726, Rialachán (AE) Uimh. 2018/1862, Rialachán (AE) 2019/816 (IO L 135, 22.5.2019, lgh. 85-135)

Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, lgh. 20-82)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais (IO L 286, 1.11.2011, lgh. 1-17)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Ballstáit (Rialachán VIS) (IO L 218, 13.8.2008, lgh. 60–81)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 maidir leis an dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid (CFS II) (IO L 381, 28.12.2006, lgh. 4-23)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle an 8 Meitheamh 2004 lena mbunaítear an Córas Faisnéise Víosaí (IO L 213, 15.6.2004, lgh. 5-7)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 03.10.2019