Fuinneamh inathnuaite

 

ACHOIMRE AR:

Treoir (AE) 2018/2001 lena gcuirtear chun cinn úsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá cur chun cinn cineálacha inathnuaite fuinnimh ar cheann de spriocanna bheartas fuinnimh AE. Tá an úsáid mhéadaithe fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite ina cuid thábhachtach den phacáiste beart a theastaíonn chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus chun Comhaontú Pháras 2015 maidir leis an Athrú Aeráide agus Creat Beartais AE don Athrú Aeráide agus don Fhuinneamh (2020 go 2030) a chomhlíonadh.

Tá an treoir athmhúnlaithe seo, mar aon leis an Treoir leasaithe maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh agus Rialachán nua maidir le Rialachas, ina cuid den phacáiste um Fhuinneamh Glan do gach Eorpach, a bhfuil sé d’aidhm leis rialacha nua, cuimsitheacha maidir le rialú fuinnimh le haghaidh na ndeich mbliana atá amach romhainn a chur ar fáil.

Maidir leis an treoir:

Áirítear leis an treoir:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá feidhm léi ón 24 Nollaig 2018 agus ní mór dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 30 Meitheamh 2021.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite: fuinneamh ó fhoinsí neamhiontaise inathnuaite amhail fuinneamh gaoithe, gréine (teirmeach agus fótavoltach), aeraiteirmeach, geoiteirmeach, hidriteirmeach, teasa thimpeallaigh, tonnta agus fuinneamh aigéin eile, hidreachumhacht, bithmhais, gás ó líonadh talún, gás ó ghléasra cóireála séarachta agus bithghásanna.
Riosca um athrú indíreach ar thalamhúsáid: athruithe ar thalamhúsáid de dheasca níos mó barr a fhás le haghaidh táirgeadh eatánóil nó bithdhíosail mar fhreagairt ar an éileamh méadaithe domhanda ar bhithbhreoslaí. D’fhéadfadh iarmhairtí neamhbheartaithe a bheith ann, lena n–áirítear go scaoilfí níos mó astaíochtaí carbóin.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn (athmhúnlú) (IO L 328, 21.12.2018, lgh. 82-209)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fhuinnimh agus Gníomhaithe ar son na hAeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Treoir 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/AE, 2012/27/AE agus 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán 2009/119/CE agus Rialachán (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 328, 21.12.2018, lgh. 1-77)

Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (IO L 328, 21.12.2018, lgh. 210-230)

Treoir 2012/27/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, lena leasaítear Treoir 2009/125/CE agus Treoir 2010/30/AE agus lena n–aisghairtear Treoir 2004/8/CE agus Treoir 2006/32/CE (IO L 315, 14.11.2012, lgh. 1-56)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2009/28/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn agus lena leasaítear agus lena n–aisghairtear ina dhiaidh sin Treoracha 2001/77/CE agus 2003/30/CE (IO L 140, 5.6.2009, lgh. 16-62)

Nuashonraithe 31.01.2019