Rialachas an aontais fuinnimh

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2018/1999 maidir le Rialachas an aontais fuinnimh agus gníomhú ar son na haeráide

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Baineann cúig ghné le Straitéis an Aontais Fuinnimh:

Baineann roinnt príomhghnéithe leis an rialachán seo.

Rialachán leasaitheach

Gníomhartha tarmligthe

Gníomhartha cur chun feidhme

Tá trí ghníomh cur chun feidhme glacthc an gCoimisiún:

Aisghairm

Aisghairtear leis an rialachán Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 24 Nollaig 2018.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fhuinnimh agus Gníomhaithe ar son na hAeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Treoir 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/AE, 2012/27/AE agus 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán 2009/119/CE agus Rialachán (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 328, 21.12.2018, lgh. 1–77).

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) 2018/1999 a chorprú sa buntéacs. Níl ach luach doiciméadach ag an leagan comhdhlúite.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2023/857 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2023 lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/842 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide chun gealltanais faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus faoi Rialachán (AE) 2018/1999 (IO L 111, 26.4.2023, lgh. 1–14).

Rialachán (AE) 2023/839 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Aibreán 2023 lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/841 maidir le raon feidhme, simpliú na rialacha tuairiscithe agus comhlíontachta, agus lena leagtar amach spriocanna na mBallstát do 2030, agus Rialachán (AE) 2018/1999 maidir le feabhas a chur ar fhaireachán, tuairisciú, rianú ar dhul chun cinn agus athbhreithniú (IO L 107, 21.4.2023, lgh 1–28).

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2299 ón gCoimisiún an 15 Samhain 2022 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le struchtúr, formáid, mionsonraí teicniúla agus próiseas na dtuarascálacha comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide ar dhul chun cinn (IO L 306, 25.11.2022, lgh. 1–98).

Rialachán (AE) 2021/1119 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Meitheamh 2021 lena mbunaítear an creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 401/2009 agus (AE) 2018/1999 (“An Dlí Aeráide Eorpach”) (IO L 243, 9.7.2021, lgh. 1–17).

Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/1294 ón gCoimisiún an 15 Meán Fómhair 2020 maidir le sásra maoiniúcháin an Aontais don fhuinneamh in–athnuaite (IO L 303, 17.9.2020, lgh. 1–17).

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1208 ón gCoimisiún an 7 Lúnasa 2020 maidir le struchtúr, formáid, próisis tíolactha agus athbhreithniú ar fhaisnéis arna tuairisciú ag na Ballstáit de bhun Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 749/2014 ón gCoimisiún (IO L 278, 26.8.2020, lgh. 1–132).

Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/1044 ón gCoimisiúin an 8 Bealtaine 2020 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le luachanna i ndáil le hacmhainneacht téite domhanda agus treoirlínte an fhardail agus maidir le córas fardail an Aontais agus lena n–aisghairtear Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 666/2014 ón gCoimisiún (IO L 230, 17.7.2020, lgh. 1–6).

Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (IO L 156, 19.6.2018, lgh. 1–25).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156, 19.6.2018, lgh. 26–42).

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh (AE) 2016/1841 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2016 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Chomhaontú Pháras arna ghlacadh faoi Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (IO L 282, 19.10.2016, lgh. 1–3).

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: Creat beartais don aeráid agus don fhuinneamh sa tréimhse ó 2020 go 2030 (COM(2014) 15 deiridh, 22.1.2014).

Nuashonraithe 22.02.2023