Ceanglais AE um dheimhniú tréidliachta maidir le héanlaithe clóis agus táirgí éanlaithe clóis ó thíortha, ó chríocha nó ó chriosanna thíortha neamh-AE

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 798/2008 – Liosta na dtríú tíortha, na gcríoch nó na gcriosanna óna bhféadfaidh éanlaithe clóis agus táirgí éanlaithe clóis a allmhairiú isteach sa Chomhphobal nó a thabhairt tríd an gComhphobal agus na ceanglais um dheimhniú tréidliachta

CAD É IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Tá sé mar aidhm leis a áirithiú go gcomhlíonann éanlaithe clóis agus táirgí éanlaithe clóis ó lasmuigh de AE a allmhairítear isteach in AE nó a thugtar trí AE na caighdeáin céanna agus a chomhlíonann na cinn a tháirgtear laistigh de AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Cumhdaítear roinnt gnéithe sa rialachán lena n–áirítear:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 1 Eanáir 2009.

CÚLRA

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 798/2008 ón gCoimisiún an 8 Lúnasa 2008 lena leagtar síos liosta na dtríú tíortha, na gcríoch, na gcriosanna nó na ndeighleog óna bhféadfaidh éanlaithe clóis agus táirgí éanlaithe clóis a allmhairiú isteach sa Chomhphobal nó a thabhairt tríd an gComhphobal agus na ceanglais um dheimhniú tréidliachta (IO L 226, 23.8.2008, lgh. 1-94)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 798/2008 a chorprú sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoir 98/58/CE, Treoir 1999/74/CE, Treoir 2007/43/CE, Treoir 2008/119/CE agus Treoir 2008/120/CE agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Treoir 89/608/CEE, Treoir 89/662/CEE, Treoir 90/425/CEE, Treoir 91/496/CEE, Treoir 96/23/CE, Treoir 97/78/CE ón gComhairle agus Cinneadh 92/438/CE ón gComhairle (an Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla) (IO L 95, 7.4.2017, lgh. 1-142)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena n–aisghairtear gníomhartha áirithe sa réimse sláinte ainmhithe (“Dlí Sláinte Ainmhithe”) (IO L 84, 31.3.2016, lgh. 1-208)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 139/2013 ón gCoimisiún an 7 Eanáir 2013 lena leagtar síos coinníollacha sláinte ainmhithe maidir le hallmhairiú éan áirithe isteach san Aontas agus maidir leis na coinníollacha coraintín a bhaineann leo (IO L 47, 20.2.2013, lgh. 1-17)

Treoir 2009/158/CE ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le coinníollacha sláinte ainmhithe a rialaíonn trádáil in éanlaithe agus uibheacha goir laistigh den Chomhphobal agus allmhairiú díobh ó thíortha neamh-AE (leagan códaithe) (IO L 343, 22.12.2009, lgh. 74-113)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2002/99/CE ón gComhairle an 16 Nollaig 2002 lena leagtar síos na rialacha a rialaíonn táirgeadh, próiseáil, dáileadh agus tabhairt isteach táirgí de bhunadh ainmhíoch lena gcaitheamh ag an duine (IO L 18, 23.1.2003, lgh. 11-20)

Treoir 97/78/CE ón gComhairle an 18 Nollaig 1997 lena leagtar síos na prionsabail lena rialaítear eagrúchán seiceálacha tréidliachta ar tháirgí ag teacht isteach sa Chomhphobal ó thríú tír (IO L 24, 30.1.1998, lgh. 9-30)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 91/496/CEE ón gComhairle an 15 Iúil 1991 lena leagtar síos na prionsabail lena rialaítear eagrúchán seiceálacha tréidliachta ar ainmhithe ag teacht isteach sa Chomhphobal ó thríú tír agus lena leasaítear Treoir 89/662/CEE, Treoir 90/425/CEE agus Treoir 90/675/CEE (IO L 268, 24.9.1991, lgh. 56-68)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 21.06.2019