Sócmhainní a chalcadh agus a choigistiú

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2018/1805 — aitheantas frithpháirteach a thabhairt d’orduithe calctha agus d’orduithe coigistíochta

CAD É AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Is é is aidhm leis aisghabháil trasteorann sócmhainní coiriúla a éascú agus calcadh agus coigistiú cistí níos éifeachtaí ó fhoinse aindleathach in AE a bheith mar thoradh air.

Is cuid den phlean gníomhaíochta é an rialachán arna fhorbairt ag an gCoimisiún Eorpach chun an comhrac in aghaidh maoiniú sceimhlitheoireachta a neartú. Cuireann sé leis an aontas slándála a thabhairt i gcrích trína áirithiú go mbainfear a sócmhainní de choirpigh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Leagtar amach sa rialachán seo na rialacha faoina ndéanfaidh tír AE orduithe calctha* agus orduithe coigistíochta* arna n–eisiúint ag tír AE eile a aithint agus a fhorghníomhú laistigh dá críoch féin i gcomhthéacs nósanna imeachta in ábhair choiriúla.

Gnéithe

Tá na príomhghnéithe seo a leanas sa rialachán.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Beidh feidhm aige ón 19 Nollaig 2020.

CÚLRA

Cuireann an rialachán leis an reachtaíocht atá i bhfeidhm cheana féin maidir le comhar póilíneachta agus breithiúnach ar ábhair choiriúla laistigh de AE, lena n–áirítear:

Chun tuilleadh faisnéise a fháil féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Ordú calctha: cinneadh arna eisiúint nó arna bhailíochtú ag údarás eisiúna chun scriosadh, athrú, baint, aistriú nó diúscairt maoine a chosc a theastaigh ón údarás í a choigistiú.
Ordú coigistíochta: pionós nó beart deiridh, arna fhorchur ag cúirt tar éis imeachtaí i ndáil le cion coiriúil, a mbíonn baint deiridh maoine ó dhuine nó ó chuideachta mar thoradh air.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2018/1805 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt d’orduithe calctha agus d’orduithe coigistíochta (IO L 303, 28.11.2018, lgh. 1-38)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir (AE) 2016/1919 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le cúnamh dlí do dhaoine atá faoi dhrochamhras agus do dhaoine cúisithe in imeachtaí coiriúla agus do dhaoine iarrtha in imeachtaí barántais gabhála Eorpaigh (IO L 297, 4.11.2016, lgh. 1-8)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir (AE) 2016/1919 a chorprú sa bhunleagan. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Treoir (AE) 2016/800 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le cosaintí nós imeachta do leanaí ar amhrastaigh nó daoine cúisithe iad in imeachtaí coiriúla (IO L 132, 21.5.2016, lgh. 1-20)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle Eorpach agus chuig an gComhairle lena soláthraítear an Clár Oibre Eorpach maidir leis an tSlándáil a chur i bhfeidhm chun comhrac a dhéanamh i gcoinne sceimhlitheoireachta agus an bealach a réiteach d’fhíor-aontas slándála éifeachtach (COM (2016) 230 críochnaitheach, 20.4.2016)

Treoir (AE) 2016/343 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le gnéithe áirithe de thoimhde na neamhchiontachta a neartú agus leis an gceart a bheith i láthair ag an triail in imeachtaí coiriúla (IO L 65, 11.3.2016, lgh. 1-11)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le plean gníomhaíochta chun an comhrac i gcoinne mhaoiniú na sceimhlitheoireachta a neartú (COM(2016) 50 críochnaitheach, 2.2.2016)

Treoir 2014/42/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 maidir le hionstraimeachtaí agus fáltais ó choireacht san Aontas Eorpach a chalcadh agus a choigistiú (IO L 127, 29.4.2014, lgh. 39-50)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2013/48/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair maidir leis an gceart chun dlíodóir a rochtain in imeachtaí coiriúla agus in imeachtaí maidir leis an mbarántas gabhála Eorpach, agus leis an gceart chun tríú páirtí a chur ar an eolas maidir le cailleadh saoirse agus chun cumarsáid a dhéanamh le tríú daoine agus le húdaráis chonsalachta nuair a chailltear an tsaoirse (IO L 294, 6.11.2013, lgh. 1-12 )

Treoir 2012/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir leis an gceart chun faisnéise in imeachtaí coiriúla (IOL 142, 1.6.2012, lgh. 1-10)

Treoir 2010/64/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir leis an gceart chun ateangaireachta agus aistriúcháin in imeachtaí coiriúla (IO L 280, 26.10.2010, lgh. 1-7)

Cinneadh Réime 2006/783/CGB ón gComhairle an 6 Deireadh Fómhair 2006 maidir le prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh a thabhairt d’orduithe coigistíochta a chur i bhfeidhm (IO L 328, 24.11.2006, lgh. 59-78)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh Réime 2003/577/CGB ón gComhairle an 22 Iúil 2003 maidir le forghníomhú orduithe san Aontas Eorpach lena ndéantar maoin nó fianaise a chalcadh (IO L 196, 2.8.2003, lgh. 45-55)

Treoir 2014/41/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 maidir leis an ordú imscrúdaithe Eorpach in ábhair choiriúla (IO L 130, 1.5.2014, lgh. 1-36)

Nuashonraithe 11.02.2019