Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí AE-an tSeapáin

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh (AE) 2018/1197 maidir le síniú, thar ceann AE, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Straitéisí idir AE agus tíortha AE agus an tSeapáin

Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí idir AE agus tíortha AE, de pháirt amháin, agus an tSeapáin, den pháirt eile

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH AGUS LEIS AN GCOMHAONTÚ COMHPHÁIRTÍOCHTA STRAITÉISÍ (SPA)?

Is é SPA an chéad chreat-chomhaontú déthaobhach riamh idir AE agus an tSeapáin. Is é is aidhm leis comhar polaitiúil agus eacnamaíoch níos dlúithe ar a lán saincheisteanna déthaobhacha, réigiúnacha agus iltaobhacha a áirithiú.

Mar aon le réimsí beartais ar leith, dearbhaíonn an SPA tiomantas na gcomhpháirtithe do shíocháin agus do shlándáil idirnáisiúnta a chaomhnú, agus do luachanna agus do phrionsabail dhaonlathacha chomhroinnte a chur chun cinn.

Leis an gcinneadh féadfar an SPA a shíniú thar ceann an Aontais Eorpaigh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Clúdaítear leis an SPA fadréimseach comhar ar:

Forálann an SPA i leith:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN SPA?

Mar gheall ar a thábhachtaí atá sé an SPA a chur chun feidhme a luaithe is féidir, chomhaontaigh an tAontas Eorpach agus an tSeapáin roinnt d’airteagail an SPA a chur i bhfeidhm go sealadach go dtí go dtiocfaidh sé i bhfeidhm. Cumhdaítear an méid a leanas leis na hairteagail seo:

Tiocfaidh an SPA i bhfeidhm tar éis nósanna imeachta formheasta arna ndéanamh ag tíortha AE a thabhairt chun críche agus tar éis do Pharlaimint na hEorpa a toiliú a thabhairt.

CÚLRA

I gcomhthráth leis an gcaibidlíocht ar an SPA, d’oscail AE agus a thíortha AE caibidlíocht le haghaidh comhaontú comhpháirtíochta eacnamaíche leis an tSeapáin an 29 Samhain 2012. Thosaigh siad sin i mí Aibreáin 2013 agus tugadh inneachar an chéad chreat-chomhaontaithe dhéthaobhaigh idir AE agus an tSeapáin chun críche in Aibreán 2018.

Ar an 26 Meitheamh 2018, rinne Comhairle an Aontais Eorpaigh síniú an chomhaontaithe comhpháirtíochta straitéisí a údarú thar ceann AE. Shínigh AE agus an tSeapáin an SPA ag an 25ú cruinniú mullaigh idir AE agus an tSeapáin i dTóiceo an 17 Iúil 2018. Síníodh Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche AE-an tSeapáin i dTóiceo an 17 Iúil 2018 freisin.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Cinneadh ón gComhairle (AE) 2018/1197 an 26 Meitheamh 2018 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Straitéisí idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an tSeapáin, den pháirt eile (IO L 216, 24.8.2018, lgh. 1-3)

Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an tSeapáin, den pháirt eile (IO L 216, 24.8.2018, lgh. 4-22)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh ón gComhairle (AE) 2018/966 an 6 Iúil 2018 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin le haghaidh Comhpháirtíocht Eacnamaíoch (IO L 174, 10.7.2018, lch. 1)

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach — Teideal V — Forálacha ginearálta maidir le gníomhaíocht sheachtrach an Aontais agus forálacha sainiúla maidir leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála — Caibidil 2 — Forálacha sainiúla maidir leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála — Alt 1 — Forálacha comhchoiteanna — Airteagal 37 (sean-Airteagal 24 CAE) (IO C 202, 7.6.2016, lch. 36)

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Cúig — Gníomhaíocht sheachtrach an Aontais — Teideal III — Comhar le tríú tíortha agus cabhair dhaonnúil — Caibidil 2 — Comhar eacnamaíoch, airgeadais agus teicniúil le tríú tíortha — Airteagal 212 (iar-Airteagal 181a CAE) (IO C 202, 7.6.2016, lch. 142)

Nuashonraithe 14.12.2018