Rialacha AE maidir le táirgí orgánacha a tháirgeadh agus a lipéadú (ó 2022 i leith)

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 2018/848 — rialacha maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Tá sé mar aidhm leis rialacha AE maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha a athchóiriú agus a neartú i ndáil leis an méid seo a leanas:

Ar an tslí sin, féachtar leis:

PRÍOMHPHOINTÍ

Leis an rialachán leathnaítear raon feidhme na reachtaíochta reatha maidir le táirgeadh agus lipéadú táirgí orgánacha (Rialachán (CE) Uimh. 834/2007) chun táirgí a chumhdach a bhfuil dlúthbhaint acu le talamhaíocht amhail coirc, salann, blátholaí, cadás nó olann.

Thairis sin, leis an rialachán déantar na rialacha is infheidhme maidir le hoibreoirí orgánacha i dtíortha AE agus tíortha nach tíortha den Aontas Eorpach iad a chomhchuibhiú trí chóras um chomhlíonadh a thabhairt isteach.

Déantar rochtain ar an scéim a shimpliú le haghaidh oibreoirí beaga a shimpliú leis freisin.

Déantar athbhreithniú leis ar na rialacha maidir le táirgeadh orgánach beostoic agus tugtar isteach leis rialacha nua le haghaidh speicis úra amhail coiníní.

Prionsabail

Ba chóir do tháirgeadh orgánach:

Ceanglais

I measc nithe eile, ní mór d’fheirmeoireacht orgánach:

Táirgeadh

Chun éifeachtaí díobhálacha ar an gcomhshaol agus ar shláinte ainmhithe agus plandaí a sheachaint, ní mór do tháirgeoirí:

Tréimhse aistrithe

Nuair is mian le feirm táirgí orgánacha a tháirgeadh, ní mór di dul trí thréimhse aistrithe nach mór í a bhainistiú lena linn i gcomhréir leis na rialacha maidir le táirgeadh orgánach, cé nach meastar go bhfuil a táirgí ina dtáirgí orgánacha ag an gcéim sin. Ní féidir léi a táirgí a chur ar an margadh mar tháirgí orgánacha ach go dtí go mbeidh an tréimhse aistrithe sin caite agus gur seiceáladh í.

I ndiaidh na tréimhse aistrithe, ní mór gach feirm AE ar mian leo aistriú go táirgeadh orgánach a bhainistiú go hiomlán i gcomhréir leis na caighdeáin maidir le táirgeadh orgánach.

Leis an rialachán seo ceadaítear feirmeacha comhthreomhara (i.e. feirmeacha neamhorgánacha, feirmeacha atá á n–aistriú agus feirmeacha orgánach) ar an gcoinníoll go bhfuil na gníomhaíochtaí sin soiléir agus deighilte i ndáiríre.

Deimhniú

Ní mór d’oibreoirí (táirgeoirí, próiseálaithe, agus dáileoirí) a ngníomhaíochtaí a chur in iúl do na húdaráis inniúla chun go mbeidh sé deimhnithe go hoifigiúil go gcomhlíonann siad na rialacha maidir le táirgeadh agus lipéadú orgánach.

Áirítear leis an rialachán córas nua de dheimhnithe grúpa* le haghaidh feirmeoirí beaga rud a dhéanann an t–aistriú chuig feirmeoireacht orgánach níos simplí dóibh.

Rialuithe oifigiúla agus lipéadú

Neartaítear an córas rialaithe trí bhearta réamhchúraim níos doichte agus rialuithe níos láidre bunaithe ar riosca maidir leis an slabhra soláthair. I bprionsabal, déantar seiceálacha ar an láthair ar oibreoirí uair amháin gach bliain. Mar sin féin, i gcás nár léiríodh aon neamhchomhlíonadh i rialaithe sna 3 bliana roimhe sin, is féidir an tréimhse idir 2 iniúchadh ar an láthair a shíneadh suas le 2 bhliain.

Má cheapann comhlacht rialaithe go bhfuil iarracht á déanamh ag oibreoir táirge neamhúdaraithe a chur ar an margadh mar tháirge “orgánach”, ní mór dó imscrúdú foirmiúil a dhéanamh agus cosc sealadach a chur ar chur ar an margadh an táirge sin ag feitheamh ar thoradh an imscrúdaithe. I gcás sáruithe tromchúiseacha nó sáruithe a dhéantar arís agus arís eile, féadfar cosc a chur ar oibreoirí táirgí a thuairiscítear mar tháirgí orgánacha a dhíol ar feadh tréimse faoi leith nó féadfar a ndeimhniú a aistarraingt.

Forlíonfar rialuithe sonrach maidir le feirmeoireacht orgánach le rialacha ginearálta AE maidir le rialuithe oifigiúla feadh an tslabhra agraibhia.

Maidir le hallmhairí

Féadfar táirge a allmhairiú ó thír neamh-AE lena dhíol in AE mar tháirge orgánach má chomhlíontar coinníollacha áirithe. Ní mór don táirge:

Gníomhartha cur chun feidhme

Leagtar síos le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/464 ón gCoimisiún rialacha áirithe chun Rialachán (AE) 2018/848 a chur i bhfeidhm a mhéid a bhaineann le:

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/279 ón gCoimisiún leagtar síos rialacha maidir le:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 1 Eanáir 2022 (cuireadh a dháta chur chun feidhme ar ceal ar feadh 1 bhliain le Rialachán (AE) 2020/1693 i bhfianaise phaindéim COVID-19 agus na géarchéime sláinte phoiblí a ghabhann léi). Tagann sé in ionad Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 agus aisghairtear an Rialachán sin leis.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Orgánaigh Ghéinmhodhnaithe (OGManna): plandaí nó ainmhithe a phóraítear trína ndéanamh ceallach nó géiniteach a mhodhnú, mar shampla, chun toradh níos airde a bheith acu nó chun galar a throid.
Táirgí ó OGManna nó le OGManna:

(a) tagann táirgí a tháirgtear ó OGManna go hiomlán nó i bpáirt ó OGManna, ach níl OGManna ar bith iontu féin, nó níl siad comhdhéanta de OGManna (e.g. prátaí a tháirgtear ó phrátaí síl OGM);

(b) tagann táirgí a tháirgtear le OGManna ag baint úsáid as OGM mar an t–orgánach is déanaí a mhairfidh sa phróiseas táirgthe, ach ní OGManna ar bith iontu féin, nó níl siad comhdhéanta de OGManna, nó níl siad táirgthe ó OGManna (e.g. siúcra, stáirse a dhéantar ó fhoinse ghlasraí OGM).

Deimhniúchán: córas deimhniúcháin lena n–aithnítear na táirgeoirí a chomhlíonann na rialacha a rialaíonn táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha. Mar gheall go mbíonn costais iniúchta atá sách ard agus ualaigh riaracháin a bhaineann le deimhniúchán orgánach os comhair gach feirmeora bhig, tugtar deimhniúchán grúpa isteach agus déantar é a shainiú, rud a léiríonn riachtanas agus cumas acmhainní na bhfeirmeoirí sin.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle (IO L 150, 14.6.2018, lgh. 1-92)

Ionchorpraíodh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) 2018/848 sa téacs bunaidh. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) Uimh. 2020/464 ón gCoimisiún an 26 Márta 2020 lena leagtar síos rialacha áirithe maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis na doiciméid is gá chun tréimhsí a aithint go haisghníomhach chun tiontaithe, le táirgeadh táirgí orgánacha agus leis an bhfaisnéis atá le soláthar ag na Ballstáit (IO L 98, 31.3.2020, lgh. 2-25)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) 2017/625 ó Parlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (AE) Uimh. 1/2005 agus (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle, agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/ agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla) (IO L 95, 7.4.2017, lgh. 1-142)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle an 28 Meitheamh 2007 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena n–aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2092/91 (IO L 189, 20.7.2007, lgh. 1-23)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 22.03.2021