Bearta AE um cheadú mótarfheithiclí agus a leantóirí agus faireachas margaidh orthu

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2018/858 — ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Tá feidhm ag an rialachán maidir le:

Cineálcheadú agus tástáil sula gcuirfear carr ar an margadh

Seiceálacha ar charranna ar an margadh

Maoirseacht

Monaróirí

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 1 Meán Fómhair 2020.

CÚLRA

Athraíodh an treoir AE maidir le cineálcheadú go rialachán atá infheidhme go díreach agus a neartaíodh nuair a fuarthas amach gur chuimsigh monaróirí áirithe córais chun feidhmíocht a bhfeithiclí a athrú le linn tástála (“feistí sáraithe”).

Tá an t–athchóiriú sin ina chuid d’obair níos leithne an Choimisiúin ar earnáil na gcarranna atá leagtha amach sa teachtaireacht “An Eoraip ag feabhsú”.

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Cineálcheadú: nós imeachta lena ndeimhníonn údarás ceadaithe go gcomhlíonann cineál feithicle, córas, comhpháirt nó aonad teicniúil ar leith rialacha riaracháin agus ceanglais dhlíthiúla ábhartha.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 agus lena aisghairtear Treoir 2007/46/CE (IO L 151, 14.6.2018, lgh. 1-218)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — An Eoraip ag feabhsú — Soghluaisteachta inbhuanaithe don Eoraip: sábháilte, nasctha, agus glan (COM(2018) 293 críochnaitheach, 17.5.2018)

Nuashonraithe 30.01.2019