Comhaontú um Aitheantas Frithpháirteach AE–na hEilvéise

 

ACHOIMRE AR:

Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus an Eilvéis ar aitheantas frithpháirteach maidir le measúnú comhréireachta

Cinneadh 2002/309/CE, Euratom maidir le seacht gComhaontú a chur i gcrích leis an Eilvéis

CAD IS AIDHM LEIS AN GCOMHAONTÚ AGUS LEIS AN GCINNEADH?

An comhaontú um aitheantas frithpháirteach (MRA)* tá sé mar aidhm leis trádáil a chur chun cinn idir an Comhphobal Eorpach (an AE anois) agus an Eilvéis trí bhacainní teicniúla a bhaint. Faoin gcomhaontú déthaobhach a cheadaigh tíortha AE an 21 Meitheamh 1999, glacann AE agus an Eilvéis leis an measúnú comhréireachta* torthaí a dhéanann gach ceann díobh le haghaidh táirgí tionsclaíocha sonraithe. Is comhaontú cuimsitheach é bunaithe ar choibhéis reachtaíocht na hEilvéise le reachtaíocht AE. Cumhdaítear ann aitheantas na measúnuithe comhréireachta beag beann ar bhunús na dtáirgí, cé is moite de Chaibidil 15 maidir le Táirgí leigheasacha, Iniúchadh GMP agus Deimhniú Baisce. Tagraítear don chineál seo comhaontú MRA de ghnáth mar “MRA Feabhsaithe”. Mar sin féin, tá cás na hEilvéise sainiúil fós.

Glactar leis an gcomhaontú um aitheantas frithpháirteach sa chinneadh mar chuid de phacáiste seacht gcomhaontú leis an Eilvéis.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cumhdaítear na hearnálacha táirgí seo a leanas sa chomhaontú:

Príomhghnéithe an chomhaontaithe:

Níor tháinig an comhaontú seo i bhfeidhm ach amháin nuair a bhí gach ceann de na seacht gcomhaontú seo a leanas idir AE agus an Eilvéis daingnithe:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHOMHAONTAITHE?

Beidh feidhm ag an gcomhaontú ón 1 Meitheamh 2002.

CÚLRA

Ina rún an 21 Nollaig 1989, chomhaontaigh rialtais AE na prionsabail maidir le MRAnna. Ar an 21 Meán Fómhair 1992, d’údaraigh siad an Coimisiún Eorpach chun comhaontuithe um aitheantas frithpháirteach a idirbheartú thar ceann an AE le tíortha neamh-AE áirithe.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Comhaontú um aitheantas frithpháirteach: comhaontú idirnáisiúnta ina n–aithníonn 2 thír nó níos mó torthaí measúnuithe comhréireachta a chéile.
Measúnú comhréireachta: an nós imeachta lenar féidir táirge a thástáil, a iniúchadh agus a dheimhniú sula gcuirtear ar an margadh é lena áirithiú go gcloíonn sé leis an reachtaíocht ábhartha.
Comhlachtaí um measúnú comhréireachta: déanann na comhlachtaí sin measúnú ar cibé an gcomhlíonann an táirge na ceanglais ábhartha rialála nó reachtaíochta nó nach gcomhlíonann.
Údarás ainmniúcháin: údarás náisiúnta a bhfuil an chumhacht dhleathach aige chun comhlachtaí um measúnú comhréireachta a ainmniú, a chur ar fionraí, a n–aimniúchán a tharraingt siar, nó a bhfionraí a bhaint.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise ar aitheantas frithpháirteach maidir le measúnú comhréireachta — Ionstraim Chríochnaitheach — Dearbhuithe Comhpháirteacha — Faisnéis maidir le teacht i bhfeidhm seacht gComhaontú idir Cónaidhm na hEilvéise sna hearnálacha maidir le saorghluaiseacht daoine, aer-iompar agus iompar de thalamh, soláthar poiblí, comhar eolaíoch agus teicneolaíoch, aitheantas frithpháirteach maidir le measúnú comhréireachta, agus trádáil táirgí talmhaíochta (IO L 114 30.04.2002, lgh. 369-429)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar an gComhaontú a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite sin ach luach doiciméadach amháin.

Cinneadh 2002/309/CE, Euratom ón gComhairle, agus ón gCoimisiún i dtaca leis an gComhaontú maidir le Comhar Eolaíoch agus Teicneolaíochta, an 4 Aibreán 2002 maidir le seacht gComhaontú a thabhairt i gcrích le Cónaidhm na hEilvéise (IO L 114, 30.4.2002, lgh. 1-5)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Cónaidhm na hEilvéise, den pháirt eile, maidir le saorghluaiseacht daoine — Ionstraim Chríochnaitheach — Dearbhuithe Comhpháirteacha — Faisnéis maidir le teacht i bhfeidhm seacht gComhaontú le Cónaidhm na hEilvéise sna hearnálacha maidir le saorghluaiseacht daoine, aer-iompar agus iompar de thalamh, soláthar poiblí, comhar eolaíoch agus teicneolaíoch, aitheantas frithpháirteach maidir le measúnú comhréireachta, agus trádáil táirgí talmhaíochta (IO L 353, 31.12.2009, lgh. 71-90)

Féach an leagan comhdhlúite.

Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le hAeriompar — Ionstraim Chríochnaitheach — Dearbhuithe Comhpháirteacha — Faisnéis maidir le teacht i bhfeidhm seacht gComhaontú le Cónaidhm na hEilvéise sna hearnálacha maidir le saorghluaiseacht daoine, aer-iompar agus iompar de thalamh, soláthar poiblí, comhar eolaíoch agus teicneolaíoch, aitheantas frithpháirteach maidir le measúnú comhréireachta, agus trádáil táirgí talmhaíochta (IO L 114 30.4.2002, lgh. 73-90)

Féach an leagan comhdhlúite.

Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le hEarraí agus Paisinéirí a Iompar d’Iarnród agus de Bhóthar — Ionstraim Chríochnaitheach — Dearbhuithe Comhpháirteacha — Faisnéis maidir le teacht i bhfeidhm seacht gComhaontú le Cónaidhm na hEilvéise sna hearnálacha maidir le saorghluaiseacht daoine, aer-iompar agus iompar de thalamh, soláthar poiblí, comhar eolaíoch agus teicneolaíoch, aitheantas frithpháirteach maidir le measúnú comhréireachta, agus trádáil táirgí talmhaíochta (IO L 114 30.4.2002, lgh. 91-131)

Féach an leagan comhdhlúite.

Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le trádáil táirgí talmhaíochta — Ionstraim Chríochnaitheach — Dearbhuithe Comhpháirteacha — Faisnéis maidir le teacht i bhfeidhm seacht gComhaontú le Cónaidhm na hEilvéise sna hearnálacha maidir le saorghluaiseacht daoine, aer-iompar agus iompar de thalamh, soláthar poiblí, comhar eolaíoch agus teicneolaíoch, aitheantas frithpháirteach maidir le measúnú comhréireachta, agus trádáil táirgí talmhaíochta (IO L 114 30.4.2002, lgh. 132-368)

Féach an leagan comhdhlúite.

Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise ar aitheantas frithpháirteach maidir le measúnú comhréireachta — Ionstraim Chríochnaitheach — Dearbhuithe Comhpháirteacha — Faisnéis maidir le teacht i bhfeidhm seacht gComhaontú le Cónaidhm na hEilvéise sna hearnálacha maidir le saorghluaiseacht daoine, aer-iompar agus iompar de thalamh, soláthar poiblí, comhar eolaíoch agus teicneolaíoch, aitheantas frithpháirteach maidir le measúnú comhréireachta, agus trádáil táirgí talmhaíochta (IO L 114 30.4.2002, lgh. 369-429)

Féach an leagan comhdhlúite.

Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le gnéithe áirithe de sholáthar an rialtais — Ionstraim Chríochnaitheach — Dearbhuithe Comhpháirteacha — Faisnéis maidir le teacht i bhfeidhm seacht gComhaontú le Cónaidhm na hEilvéise sna hearnálacha maidir le saorghluaiseacht daoine, aer-iompar agus iompar de thalamh, soláthar poiblí, comhar eolaíoch agus teicneolaíoch, aitheantas frithpháirteach maidir le measúnú comhréireachta, agus trádáil táirgí talmhaíochta (IO L 114 30.4.2002, lgh. 430-467)

Féach an leagan comhdhlúite.

Babhta Uragua de Chaibidlíochtaí Iltaobhacha Trádála (1986-1994) — Iarscríbhinn 1 — Iarscríbhinn 1A — Comhaontú maidir le Baic Theicniúla ar Thrádáil (WTO-GATT 1994) (IO L 336, 23.12.1994, lgh. 86-99)

Comhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch — Ionstraim Chríochnaitheach — Dearbhuithe Comhpháirteacha — Dearbhuithe arna ndéanamh ag Rialtais Bhallstáit an Chomhphobail agus Stáit CSTE — Socruithe — Miontuairiscí Comhaontaithe — Dearbhuithe ag ceann amháin nó níos mó de Pháirtithe Conarthacha Chomhaontú an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (IO L 1, 3.1.1994, lgh. 3-522)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rún ón gComhairle an 21 Nollaig 1989 maidir le cur chuige domhanda i dtaca le measúnú comhréireachta (IO C 10, 16.1.1990, lgh. 1-2)

Comhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Cónaidhm na hEilvéise — Prótacal Uimh. 1 maidir leis an láimhseáil is infheidhme maidir le táirgí áirithe — Prótacal Uimh. 2 maidir le táirgí atá faoi réir socruithe speisialta chun difríochtaí i gcostas táirgí talmhaíochta atá corpraithe iontu sin a chur san áireamh — Prótacal Uimh. 3 maidir le sainiú an choincheapa “táirgí tionscnaimh” agus modhanna comhair riaracháin — Prótacal Uimh. 4 maidir le forálacha áirithe a bhaineann le hÉirinn — Prótacal Uimh. 5 maidir leis an láimhseáil a fhéadfaidh an Eilvéis a chur i bhfeidhm ar allmhairí táirgí áirithe faoi réir na scéime chun cúlchistí éigeantacha a fhorbairt — Ionstraim Chríochnaitheach — Dearbhuithe Comhpháirteacha — Dearbhuithe Aontaobhacha — (IO L 300, 31.12.1972, lgh. 189-280)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 24.07.2018