Trádáil fhreagrach i mianraí de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2017/821 lena leagtar síos oibleagáidí d’allmhaireoirí de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d’ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Tá sé mar aidhm le rialachán AE:

PRÍOMHPHOINTÍ

I limistéir atá éagobhsaí ón taobh polaitiúil de, d’fhéadfaí trádáil i mianraí amhail stán, tungstan, tantalam agus ór a úsáid chun grúpaí armtha a mhaoiniú, d’fhéadfadh obair éigeantais agus mí-úsáidí eile ar chearta an duine bheith mar thoradh air, agus d’fhéadfadh tacú sé le héilliú agus sciúradh airgid.

Úsáidtear na mianraí coinbhleachta sin mar a thugtar orthu i ngnáth-tháirgí, amhail fóin phóca agus gluaisteáin, nó i seodra.

Dícheall cuí

Ciallaíonn an téarma dícheall cuí gníomhú le cúram réasúnta agus imscrúdú a dhéanamh ar shaincheist sula ndéantar cinneadh. Is próiseas leanúnach, réamhghníomhach agus frithghníomhach é lena gcuireann cuideachtaí córais agus próisis i bhfeidhm chun rioscaí ina slabhra soláthair a aithint, a bhainistiú agus a thuairisciú.

Maidir leis na mianraí a chuimsítear sa rialachán, ciallaíonn sé go gcaithfidh cuideachtaí a sheiceáil go bhfoinsítear an méid a cheannaíonn siad go freagrach agus nach gcuireann siad le coinbhleacht nó le gníomhaíochtaí neamhdhleathacha gaolmhara eile.

Déanann cuideachtaí a fheidhmíonn dícheall cuí seiceáil ar dtús má bhaineann riosca le hamhábhair a fhoinsiú ó limistéar atá leochaileach nó a mbaineann coinbhleacht leis. Measann siad an dóchúlacht go bhféadfadh coinbhleacht, obair éigeantais nó rioscaí eile atá leagtha amach sa rialachán bheith á maoiniú ag na hamhábhair sin. Trí na slabhraí soláthair a sheiceáil, is féidir leo a áirithiú go ndéanann siad na rioscaí sin a bhainistiú go freagrach.

Baintear leas sa rialachán as Treoir Díchill Chuí an ECFE,lena leagtar síos an tagarmharc idirnáisiúnta le haghaidh dhícheall cuí an tslabhra soláthair, agus as an teachtaireacht chomhpháirteach “Foinsiú freagrach mianraí de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca: I dtreo chur chuige comhtháite AE” 2014.

Faoin rialachán, ní mór d’allmhaireoirí AE de mhianraí an méid a leanas a dhéanamh:

Ní mór d’ údaráis inniúla thíortha AE seiceálacha a dhéanamh chun a áirithiú go gcomhlíonann allmhaireoirí AE de mhianraí agus de mhiotail a n-oibleagáidí díchill chuí.

Scéimeanna um dhícheall cuí an tslabhra soláthair

Féadfaidh rialtais, cumainn tionscail agus grúpaí eagraíochtaí leasmhara a bhfuil scéimeanna díchill chuí i bhfeidhm acu iarratas a dhéanamh chun go n-aithneoidh an Coimisiún Eorpach go gcomhlíonann a scéim an rialachán.

Tá an Coimisiún le clár scéimeanna um dhícheall cuí an tslabhra soláthair a chur ar bhun, a bheidh ar fáil go poiblí ar an idirlíon, agus liosta de bhruithneoirí agus scagairí domhanda atá freagrach as a chur ar bun.

Treoirlínte

I gcomhairle leis an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí agus an ECFE, ullmhóidh an Coimisiún lámhleabhar do ghnólachtaí, ina mbeidh faisnéis maidir le limistéir ina bhfuil coinbhleacht agus limistéir ardriosca a shainaithint.

Athbhreithniú

Faoin 1 Eanáir 2023 agus gach 3 bliana ina dhiaidh sin, tá an Coimisiún chun athbhreithniú a dhéanamh ar oibriú agus ar éifeachtacht an chórais nua, agus a thionchar, agus bearta nua a mholadh d’fhonn slabhra soláthair domhanda freagrach leanúnach mianraí a áirithiú.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Ní mór d’allmhaireoirí AE cloí leis na hoibleagáidí a leagtar amach leis an rialachán ón 1 Eanáir 2021, ach spreagann an Coimisiún Eorpach gach cuideachta a gcumhdaítear leis an rialachán chun tús a chur le dícheall cuí roimh an dáta seo.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Bruithneoirí agus scagairí: daoine aonair nó gnólachtaí a dhéanann cineálacha miotalóireachta eastóscaí a bhaineann le céimeanna próiseála d’fhonn miotal a tháirgeadh ó mhianra.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d’allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d’ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca (IO L 130, 19.5.2017, lgh. 1-20)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Teachtaireacht chomhpháirteach chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle — Mianraí a fhoinsiú go freagrach de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca: I dtreo cur chuige comhtháite AE (JOIN(2014) 8 críochnaitheach 5.3.2014)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle — An tionscnamh amhábhar: ár ngéar riachtanais maidir le fás agus poist san Eoraip a shásamh (COM(2008) 699 críochnaitheach, 4.11.2008)

Nuashonraithe 07.12.2017