Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun fiacha a aisghabháil idir tíortha AE

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 — Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Is é is aidhm leis fiacha a aisghabháil idir tíortha AE in ábhair shibhialta agus thráchtála.

Bunaítear leis nós imeachta nua trína gceadaítear do chúirt i dtír AE amháin cistí a reo i gcuntas bainc féichiúnaí i dtír AE eile.

PRÍOMHPHOINTÍ

Bunaítear nós imeachta Eorpach trínar féidir le creidiúnaí Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas (EAPO) a bhaint amach lena gcuirtear bac ar chistí atá i sealbh an fhéichiúnaí i gcuntas bainc nó i gcuntais bhainc i dtír (tíortha) AE eile.

Raon feidhme

Tá an EAPO ar fáil do shaoránaigh agus do ghnólachtaí:

Tá feidhm aige maidir le héilimh airgeadais in ábhair shibhialta agus thráchtála, seachas na hábhair a leanas:

Eisiaitear roinnt catagóirí cuntas bainc atá faoi chosaint speisialta chomh maith.

Níl an EAPO ar fáil do chreidiúnaithe nó do chuntais bainc atá bunaithe sa Danmhairg nó sa Ríocht Aontaithe (1).

Nós imeachta maidir le EAPO a fháil

Aitheantas, in-fhorfheidhmitheacht agus forfheidhmiú an EAPO

Coimircí don fhéichiúnaí

Chun easnamh éisteachta roimh ré a fhrithchothromú, tá na coimircí seo a leanas ann don fhéichiúnaí i gcoinne mhí-úsáid an EAPO:

Foirmeacha

Tá naoi bhfoirm thiomanta EAPO ann ar fad. Tá a n–ábhair leagtha amach i Rialachán Cur chun Feidhme (AE) 2016/1823.

Rialacha ginearálta

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá an rialachán i bhfeidhm ón 18 Eanáir 2017 seachas Airteagal 50, atá i bhfeidhm ón 18 Iúil 2016. Baineann Airteagal 50 leis an bhfaisnéis atá le soláthar ag tíortha AE, amhail na cúirteanna a ainmníonn siad chun EAPOnna a eisiúint (Airteagal 6(4)) agus na húdaráis a ainmníonn siad chun EAPOnna a fhorfheidhmiú.

CÚLRA

Leanann an rialachán Páipéar Uaine maidir le feabhas a chur ar éifeachtúlacht na mbreithiúnas forfheidhmiúcháin in AE. Sa Pháipéar Uaine, chuir an Coimisiún Eorpach síos ar an dóigh a raibh tionchar diúltach ag ilroinnt na rialacha náisiúnta maidir le forfheidhmiú ar bhailiú fiach laistigh de AE, agus breathnaíodh ann, maidir le creidiúnaí a fhéachann le héileamh airgeadaíochta a aisghabháil san Eoraip, gurb é an dóigh is coitianta a ndéanfaidh sé nó sí iarracht é sin a dhéanamh, i ngníomh, trí bhearta forfheidhmiúcháin a dhéanamh i gcoinne chuntas bainc an fhéichiúnaí, agus go bhfuil nósanna imeachta dá leithéid i bhformhór thíortha AE.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú (IO L 189, 27.6.2014, lgh. 59-92)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) Uimh. 2016/1823 ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2016 lena mbunaítear na foirmeacha dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear nós imeachta d’Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú (IO L 283, 19.10.2016, lgh. 1-48)

Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair thráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit (doiciméid a sheirbheáil), agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle (IO L 324, 10.12.2007, lgh. 79-120)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

An Páipéar Uaine maidir le héifeachtúlacht forfheidhmithe breithiúnas san Aontas Eorpach a fheabhsú: astú cuntas bainc (COM(2006) 618 críochnaitheach, 24.10.2006)

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001 ón gComhairle an 28 Bealtaine 2001 maidir le comhar idir cúirteanna na mBallstát i dtaca le fianaise a ghlacadh in ábhair shibhialta nó thráchtála (IO L 174, 27.6.2001, lgh. 1-24)

Féach an leagan comhdhlúite

Nuashonraithe 04.12.2017(1) Tharraing an Ríocht Aontaithe siar as an Aontas Eorpach agus tá sí ina tríú tír (tír nach tír den Aontas Eorpach í) ó bhí an 1 Feabhra 2020 ann.