Staidreamh lotnaidicídí a sholáthar

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1185/2009 – staidreamh i dtaca le lotnaidicídí

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Tá feidhm ag an staidreamh maidir le:

Bailiú, tarchur agus próiseáil sonraí

Ní mór do thíortha AE na sonraí is gá a bhailiú le haghaidh shonraíocht na saintréithe atá liostaithe in Iarscríbhinn I ar bhonn bliantúil agus i dtréimhsí 5 bliana maidir leis na cinn atá liostaithe in Iarscríbhinn II trí bhíthin:

Ní mór dóibh ansin na torthaí a tharchur chuig an gCoimisiún Eorpach (Eurostat) i gcomhréir leis na sceidil agus leis an minicíocht atá leagtha síos in iarscríbhinní an rialacháin. Ní mór dóibh na sonraí a chur i láthair i gcomhréir le leis an aicmiú in Iarscríbhinn III agus leis an bhformáid theicniúil atá leagtha amach i Rialachán Cur chun Feidhme (AE) Uimh. 1264/2014.

Ní mór nach n—úsáidfidh na húdaráis náisiúnta agus an Coimisiún (Eurostat) sonraí rúnda ach amháin chun críche staidrimh, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 maidir le staidreamh Eorpach a fhorbairt, a sholáthar agus a scaipeadh.

Measúnú cáilíochta

Cuireann tíortha AE tuarascálacha isteach chuig an gCoimisiún (Eurostat) maidir le cáilíocht na sonraí a cuireadh isteach. Déanann an Coimisiún (Eurostat) measúnú ar cháilíocht na sonraí chomh maith.

Bearta agus coiste cur chun feidhme

Tugtar an chumhacht don Choimisiún leis an rialachán chun reachtaíocht bhreise a ghlacadh chun críche cur chun feidhme. Déanann an Coimisiún oiriúnú ar bhonn rialta ar liosta na substaintí gníomhacha a chumhdófar agus ar a n—aicmiú i gcatagóirí táirgí agus aicmithe ceimiceáin, arna leagan síos in Iarscríbhinn III den rialachán. Faigheann an Coimisiún cuidiú agus comhairle ón gCoiste um an gCóras Staidrimh Eorpach, ina gcuimsítear saineolaithe náisiúnta.

Tuarascáil

Gach 5 bhliain, tabharfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le cur chun feidhme an rialacháin. Le taobh measúnú a dhéanamh ar cháilíocht na sonraí a tarchuireadh, déanfar athbhreithniú sa tuarascáil ar na modhanna bailithe sonraí, ar an ualach ar ghnólachtaí, ar ghabháltais talmhaíochta agus ar riaracháin náisiúnta, agus ar úsáideacht an staidrimh maidir le cuspóirí an rialacháin a bhaint amach chomh maith. D’fhoilsigh an Coimisiún a chéad tuarascáil in 2017.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 30 Nollaig 2009.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 1185/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le staidreamh i dtaca le lotnaidicídí (IO L 324, 10.12.2009, lgh. 1-22)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1185/2009 a chorprú isteach sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite sin ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) Uimh. 1264/2014 ón gCoimisiún an 26 Samhain 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 408/2011 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1185/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh i dtaca le lotnaidicídí (IO L 341, 27.11.2014, lgh. 6–8)

Rialachán (CE) Uimh. 656/2011 ón gCoimisiún an 7 Iúil 2011 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1185/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh i dtaca le lotnaidicídí, maidir le sainmhínithe agus liosta substaintí gníomhacha (IO L 180, 8.7.2011, lgh. 3-38)

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) Uimh. 408/2011 an 27 Aibreán 2011 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1185/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh i dtaca le lotnaidicídí, maidir leis an bhformáid tarchuir (IO L 108, 28.4.2011, lgh. 21-22)

Féach leagan comhdhlúite.

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1185/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le staidreamh i dtaca le lotnaidicídí (COM(2017) 109 críochnaitheach, 3.3.2017)

Treoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear creat i gcomhair gnímh ag an gComhphobal sa réimse a bhaineann le húsáid inbhuanaithe lotnaidicídí (IO L 309, 24.11.2009, lgh. 71-86)

Féach leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n—aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (IO L 309, 24.11.2009, lgh. 1-50)

Féach leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le staidreamh AE agus lena n—aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir na rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste na gComhphobal Eorpach um an gClár Staidrimh (IO L 87, 31.3.2009, lgh. 164–173)

Féach leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 27.11.2017