An Conradh ar an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Euratom)

 

ACHOIMRE AR:

An Conradh ar an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

CAD IS AIDHM LEIS AN GCONRADH?

Mar is léir ó fhoclaíocht Theideal II ann, is é is aidhm le Conradh Euratomdul chun cinn i réimse an fhuinnimh núicléach a spreagadh”.

Go háirithe, áirítear an méid a leanas sa chuspóir, laistigh de chomh-mhargadh fuinnimh núicléach:

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Tá an conradh teoranta go docht d’úsáid shibhialtach (seachas míleata) a bhaint as fuinneamh núicléach.

Struchtúr an chonartha

Leagtar amach 8 dtasc a cuireadh faoi chúram Euratom i dTeideal I agus déantar mionléiriú orthu sin le rialacha sainiúla i dTeideal II:

Baineann Teideal III agus Teideal IV le hinstitiúidí agus cúrsaí airgeadais:

Sa chúigiú agus sa séú teideal faoi seach, pléitear le rialacha ginearálta agus rialacha a bhaineann leis an tréimhse tosaigh (bunú na n–institiúidí, rialacha feidhmithe tosaigh agus rialacha idirthréimhseacha).

Tá cúig iarscríbhinn leis an gconradh chomh maith, ina bpléitear leis an méid a leanas:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHONARTHA?

Síníodh an conradh an 25 Márta 1957, agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Eanáir 1958.

CÚLRA

Rinneadh an Conradh ar an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (CEFA, “Euratom” mar ab fhearr aithne air )a shíniú sa Róimh in 1957, in éineacht leis an gconradh lenar bunaíodh Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CEE), ag na sé thír bhunaidh de chuid an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Chruach (CEGC). Tagraítear do na conarthaí CEE agus CEGC uaireanta mar “Chonarthaí na Róimhe”, fad is a thugtar “Conradh na Róimhe” ar Chonradh CEE.

Murab ionann agus Conradh CEE, ní dhearnadh athruithe móra ar Chonradh Euratom riamh, agus tá sé fós i bhfeidhm. Go háirithe, ní dhearnadh Euratom a chumasc leis an Aontas Eorpach, agus dá bhrí sin tá sé fós ina phearsantacht dhlítheanach ar leith, cé go bhfuil an bhallraíocht chéanna aici.

In éineacht leis an gConradh ar an Aontas Eorpach (CAE) agus an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), tá Conradh Euratom ina chuid de phríomhdhlí AE mar cheann dá chonarthaí gníomhacha.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Conradh ar an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, an 25 Márta 1957 — leagan comhdhlúite (IO C 203, 7.6.2016, lgh. 1-112)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

An Conradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 25 Márta 1957 (nár foilsíodh san Iris Oifigiúil)

Conradh Cumaisc an 8 Aibreán 1965 (IO 152, 13.7.1967, lgh. 2-17 (DE, FR, IT, NL))

Conradh Maastricht an 7 Feabhra 1992 (IO C 191, 29.7.1992, lgh. 1-112)

Conradh Liospóin, an 13 Nollaig 2007 (IO C 306, 17.12.2007, lgh. 1-271)

Nuashonraithe 25.05.2018