Rialacha AE don slabhra agraibhia a fhorfheidhmiú

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2017/625 — rialuithe oifigiúla feadh an tslabhra agraibhia

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Slabhra agraibhia

Cuimsítear sa rialachán rialacha maidir le rialuithe oifigiúla a dhéantar ar na gnólachtaí bia agus beatha uile, idir tháirgeoirí príomhúla agus miondíoltóirí agus lónadóirí, lena n–áirítear póraitheoirí, saothraithe agus trádálaithe plandaí agus ainmhithe.

Raon feidhme

Córas rioscabhunaithe

Leas ainmhithe

Comhar idir na Ballstáit

Trédhearcacht

Ní mór d’údaráis áitiúla tuarascálacha bliantúla a fhoilsiú.

Maoiniú

Le rialacha le haghaidh táillí ar rialuithe oifigiúla a ríomh, áiritheofar go ndéanfaidh na Ballstáit a gcórais rialaithe a mhaoiniú i gceart agus nach sáróidh na táillí an costas chun rialuithe oifigiúla a fheidhmiú.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 14 Nollaig 2019 le haghaidh fhormhór na n–airteagal sa rialachán amhail na cinn sin a bhaineann lena raon feidhme, sainmhínithe, rialacha d’údaráis inniúla, rialuithe oifigiúla a mhaoiniú agus gníomhartha forfheidhmithe na n–údarás inniúil.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/EEC, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE ón gComhairle agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (rialachán maidir le rialuithe oifigiúla)T (IO L 95, 7.4.2017, lgh. 1-142).

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 2017/625 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/405 ón gCoimisiún an 24 Márta 2021 lena leagtar síos na liostaí de na tríú tíortha nó de na réigiúin iontu dá dtugtar údarás chun ainmhithe agus earraí áirithe atá ceaptha lena gcaitheamh ag an duine a thabhairt isteach san Aontas Eorpach de réir Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 114, 31.3.2021, lgh. 118-150).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/466 an 30 Márta 2020 maidir le bearta sealadacha chun rioscaí do shláinte an duine, ainmhithe agus plandaí agus do leas ainmhithe a shrianadh le linn bristeacha tromchúiseacha i gcórais rialaithe na mBallstát de bharr ghalar an choróinvíris (COVID-19) (IO L 98, 31.3.2020, lgh. 30-33).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1014 ón gCoimisiún an 12 Meitheamh 2019 chun rialacha mionsonraithe a leagan síos maidir leis na híoscheanglais i ndáil le poist rialaithe teorann, lena n-áirítear ionaid chigireachta, agus an fhormáid, na catagóirí agus na giorrúcháin atá le húsáid chun poist rialaithe teorann agus pointí rialaithe a liostú (IO L 165, 21.6.2019, lgh. 10-22).

Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/1012 ón gCoimisiún an 12 Márta 2019 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí mhaolú ó na rialacha maidir le hainmniú pointí rialaithe agus ó na híoscheanglais maidir le poist rialaithe teorann (IO L 165, 21.6.2019, lgh. 4-7).

Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/1081 ón gCoimisiún an 8 Márta 2019 lena mbunaítear rialacha maidir le ceanglais shonracha oiliúna do bhaill foirne chun seiceálacha fisiciúla áirithe a dhéanamh ag poist rialaithe teorann (IO L 171, 26.6.2019, lgh. 1-4).

Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/624 ón gCoimisiún an 8 Feabhra 2019 i ndáil le rialacha sonracha maidir le rialuithe oifigiúla a dhéanamh ar tháirgeadh feola agus maidir le limistéir táirgthe agus athsheachadta do mhoilisc dhébhlaoscacha bheo i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 131, 17.5.2019, lgh. 1-17).

Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/631 ón gCoimisiún an 7 Feabhra 2018 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí shaotharlanna tagartha an Aontais Eorpaigh le haghaidh lotnaidí plandaí a bhunú (IO L 105, 25.4.2018, lgh. 1-2).

Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/329 ón gCoimisiún an 5 Márta 2018 lena n-ainmnítear Lárionad an Aontais Eorpaigh le haghaidh Leas Ainmhithe (IO L 63, 6.3.2018, lgh. 13-14).

Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair ainmhithe in-tarchurtha agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (IO L 84, 31.3.2016, lgh. 1-208).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí, lena leasaítear Treoracha 98/56/CE, 2000/29/CE agus 2008/90/CE ón gComhairle, Rialacháin (CE) Uimh. 178/2002, (CE) Uimh. 882/2004 agus (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinntí 66/399/CCE, 76/894/CCE agus 2009/470/CE ón gComhairle (IO L 189, 27.6.2014, lgh. 1-32).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí (IO L 343, 14.12.2012, lgh. 1-29).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (IO L 309, 24.11.2009, lgh. 1-50).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le Seachtháirgí Ainmhithe) (IO L 300, 14.11.2009, lgh. 1-33).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 2009 maidir le hainmhithe a chosaint tráth a maraithe (IO L 303, 18.11.2009, lgh. 1-30).

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2008/120/CE ón gComhairle an 18 Nollaig 2008 lena leagtar síos íoschaighdeáin maidir le cosaint muc (Leagan códaithe) (IO L 47, 18.2.2009, lgh. 5-13).

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2008/119/CE ón gComhairle an 18 Nollaig 2008 lena leagtar síos íoschaighdeáin maidir le cosaint laonna (Leagan códaithe) (IO L 10, 15.1.2009, lgh. 7-13).

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2007/43/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 2007 lena leagtar síos rialacha íosta chun sicíní a choimeádtar chun críocha táirgeadh feola a chosaint (IO L 182, 12.7.2007, lgh. 19-28).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil iarmhair lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha nó ar bhia nó ar bheatha de bhunadh plandaí nó ainmhíoch agus lena leasaítear Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (IO L 70, 16.3.2005, lgh. 1-16).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 ón gComhairle an 22 Nollaig 2004 maidir le hainmhithe a chosaint le linn iompair agus oibríochtaí gaolmhara agus lena leasaítear Treoir 64/432/CEE, Treoir 93/119/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 1255/97 (IO L 3, 5.1.2005, lgh. 1-44).

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 1999/74/CE ón gComhairle an 19 Iúil 1999 lena leagtar síos caighdeáin íosta chun béaróga a chosaint (IO L 203, 3.8.1999, lgh. 53-57).

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 98/58/CE ón gComhairle an 20 Iúil 1998 maidir le cosaint ainmhithe a choinnítear chun críocha feirmeoireachta (IO L 221, 8.8.1998, lgh. 23-27).

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 28.10.2021