Clár Beartais um an Speictream Raidió

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh Uimh. 243/2012/AE lena mbunaítear clár beartais ilbhliantúil um an speictream raidió

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

Bunaítear leis speictream raidió* beartas ar fud AE chun cuidiú le pleanáil straitéiseach maidir le húsáid speictrim do gach beartas AE a bhaineann leis an margadh inmheánach lena n–áirítear cumarsáid leictreonach, leathanbhanda gan sreang, cumarsáid mhóibíleach agus Idirlíon na Rudaí Nithiúla (IoT), iompar, fuinneamh, agus closamharc.

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Tá feidhm leis ón 10 Aibreán 2012.

CÚLRA

Treoir (AE) 2018/1972, lena mbunaítear an Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach, lena dtugtar isteach rialacha maidir le comhordú an speictrim raidió idir tíortha AE agus déanann sé na rialacha maidir leis sin a bhainistiú a chomhchuibhiú. Cuimsítear leis rialacha sonracha chun éascú a dhéanamh ar iontráil mhargaidh d’imreoirí nua agus úsáid roinnte an speictrim raidió. Aisghairtear leis an treoir Treoir 2002/20/CE agus 2002/21/CE amhail an 20 Nollaig 2020.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Speictream raidió: i radaíocht leictreamaighméadach, an raon minicíochtaí idir 3 Hz agus 3 000 GHz a chomhfhreagraíonn don raidió. Iompraíonn na minicíochtaí comhartha Wi-Fi agus comharthaí teileafón móibíleach, agus tá siad tábhachtach i gcumarsáid iompair, craolacháin, sábháilteachta poiblí agus slándála.
Sainaithint radaimhinicíochta (RFID): teicneolaíocht a úsáideann réimsí leictreamaighnéadacha radaimhinicíochta chun nithe a iompraíonn clibeanna a shainaithint nuair a thagann siad gar do léitheoir. Bíonn slis leictreonach sna clibeanna de ghnáth ar a bhfuil aeróg chun faisnéis a thabhairt ar aghaidh don cheistitheoir (stáisiún bunáite nó go ginearálta, léitheoir).

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh Uimh. 243/2012/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena mbunaítear clár beartais ilbhliantúil um an speictream raidió (IO L 81, 21.3.2012, lgh. 7-17)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/785 ón gCoimisiún an 14 Bealtaine 2019 maidir le speictream raidió le haghaidh trealaimh a chomhchuibhiú ag baint úsáid as teicneolaíocht ultra-leathanbhanda san Aontas agus lena n–aisghairtear Cinneadh 2007/131/CE (IO L 127, 16.5.2019, lgh. 23-33)

Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear an Cód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach (Athmhúnlú) (IO L 321, 17.12.2018, lgh. 36-214)

Treoir (AE) 2017/899 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le húsáid an bhanda minicíochta 470-790 Mhz san Aontas (IO L 138, 25.5.2017, lgh. 131-137)

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2016/687 ón gCoimisiún an 28 Aibreán 2016 maidir le comhchuibhiú an bhanda minicíochta 694-790 MHz le haghaidh córais trastíre a bhfuil sé ar a gcumas seirbhísí cumarsáide leictreonaí leathanbhanda gan sreang a chur ar fáil san Aontas agus d’úsáid sholúbtha náisiúnta san Aontas (IO L 118, 4.5.2016, lgh. 4-15)

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2016/339 ón gCoimisiún an 8 Márta 2016 maidir le comhchuibhiú an bhanda minicíochta 2 010-2 025 MHz le haghaidh naisc fhíse iniompartha nó mhóibíleacha gan sreang agus ceamaraí gan sreang a úsáidtear do dhéanamh clár agus imeachtaí speisialta (IO L 63, 10.3.2016, lgh. 5-8)

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2015/750 ón gCoimisiún an 8 Bealtaine 2015 maidir le comhchuibhiú an bhanda minicíochta 1 452-1 492 MHz do chórais trastíre a bhfuil sé ar a gcumas seirbhísí cumarsáide leictreonaí a sholáthar san Aontas (IO L 119, 12.5.2015, lgh. 27-31)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Chinneadh (AE) 2015/750 a ionchorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/641/EU ón gCoimisiúin an 1 Meán Fómhair 2014 maidir le coinníollacha teicniúla comhchuibhithe maidir le húsáid speictrim raidió trí dhéantús clár fuaime gan sreang agus trealamh imeachtaí speisialta san Aontas (IO L 263, 3.9.2014, lgh. 29-34)

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/276/AE ón gCoimisiún an 2 Bealtaine 2014 maidir le Cinneadh 2008/411/CE a leasú maidir le comhchuibhiú an bhanda minicíochta 3 400-3 800 MHz do chórais trastíre a bhfuil sé ar a gcumas seirbhísí cumarsáide leictreonaí a sholáthar sa Chomhphobal (IO L 139, 14.5.2014, lgh. 18-25)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur chun feidhme an chláir bheartais um an speictream raidió (COM(2014) 228 críochnaitheach, 22.4.2014)

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2013/752/AE ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Cinneadh 2006/771/CE maidir le comhchuibhiú an speictrim raidió bhanda lena úsáid ag feistí gearr-réimse agus lena leasaítear Cinneadh 2005/928/CE (IO L 334, 13.12.2013, lgh. 17-36)

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2013/654/AE ón gCoimisiún an 12 Samhain 2013 lena leasaítear Cinneadh 2008/294/CE chun teicneolaíochtaí rochtana agus bandaí minicíochta breise do sheirbhísí cumarsáide móibílí ar aerárthaí a chur san áireamh (seirbhísí MCA) (IO L 303, 14.11.2013, lgh. 48-51)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2013/195/AE an 23 Aibreán 2013 lena sainítear na socruithe praiticiúla, na formáidí aonfhoirmeacha agus modheolaíocht maidir leis an bhfardal speictrim raidió a bunaíodh le Cinneadh Uimh. 243/2012/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár beartais um an speictream raidió ilbhliantúil (IO L 113, 25.4.2013, lgh. 18-21)

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2012/688/AE ón gCoimisiún an 5 Samhain 2012 maidir le comhchuibhiú na mbandaí minicíochta 1 920-1 980 Mhz agus 2 110-2 170 MHz do chórais trastíre a bhfuil sé ar a gcumas seirbhísí cumarsáide leictreonaí a sholáthar san Aontas (IO L 307, 7.11.2012, lgh. 84-88)

Cinneadh 2007/344/EC ón gCoimisiún an 16 Bealtaine 2007 maidir le hinfhaighteacht chomhchuibhithe faisnéise maidir le húsáid speictrim laistigh den Chomhphobal (IO L 129, 17.5.2007, lgh. 67-70)

Nuashonraithe 29.01.2020