Comhaontú AE-SAM maidir le cosaint sonraí pearsanta

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh (AE) 2016/920 maidir le síniú an Chomhaontaithe idir SAM agus AE maidir le cosaint faisnéise pearsanta a bhaineann le cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath, agus a ionchúiseamh

Comhaontú AE-SAM maidir le caighdeáin um chosaint agus sonraí pearsanta á n-aistriú idir údaráis forfheidhmithe dlí AE-SAM

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH AGUS LEIS AN GCOMHAONTÚ?

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Cosaint

Soláthraítear leis an gcomhaontú roinnt cosaintí do shonraí pearsanta nuair a dhéantar iad a mhalartú idir na póilíní agus údaráis an cheartais choiriúil lena n-áirítear:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH AGUS AN CHOMHAONTAITHE?

Tá an cinneadh i bhfeidhm ón 20 Bealtaine 2016. Shínigh AE agus SAM an comhaontú an 2 Meitheamh 2016.

CÚLRA

Tuilleadh faisnéise:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Ábhar na sonraí: an duine lena mbaineann na sonraí pearsanta.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh (AE) 2016/920 ón gComhairle an 20 Bealtaine 2016 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an tAontas Eorpach maidir le cosaint faisnéise pearsanta a bhaineann le cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath, agus a ionchúiseamh (IO L 154, 11.6.2016, lgh. 1-2)

Comhaontú idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an tAontas Eorpach maidir le cosaint faisnéise pearsanta a bhaineann le cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath, agus a ionchúiseamh (IO L 336, 10.12.2016, lgh. 3-13)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 i ndáil le cosaint daoine nádúrtha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Creat-Chinneadh 2008/977/CGB ón gComhairle (IO L 119, 4.5.2016, lgh. 89-131)

Nuashonraithe 23.01.2017