Malartuithe sonraí pearsanta idir AE agus SAM

 

ACHOIMRE AR:

Teachtaireacht ón gCoimisiún (COM(2016) 117 final) — Sreafaí Sonraí Trasatlantacha: Athneartú Muiníne trí Choimircí Láidre

CAD IS AIDHM LEIS AN TEACHTAIREACHT?

Déantar na bearta atá glactha ag an Aontas Eorpach (AE) a mheas d’fhonn na cuspóirí atá leagtha amach i dteachtaireacht na bliana 2013 maidir le hathneartú na muiníne i sreafaí sonraí idir AE agus SAM a bhaint amach. Tháinig an teachtaireacht sin ón gCoimisiún Eorpach i ndiaidh tuairiscí ar chláir mhórscála um bailiú faisnéise sna Stáit Aontaithe.

PRÍOMHPHOINTÍ

Leagadh amach i dteachtaireacht na bliana 2013 trí phríomhghníomhaíocht a bhí ceaptha chun an mhuinín a athneartú i sreafaí sonraí idir AE agus SAM:

Tá dhá ionstraim sa phacáiste athchóirithe:

Glacadh an pacáiste go foirmiúil in Aibreán 2016.

Díríodh aird i dteachtaireacht na bliana 2013 maidir leis na Cuanta Sábháilte ar roinnt laigí i bhfeidhmiú an chomhshocraithe, go háirithe:

Tá an méid a baineadh amach le Sciath Phríobháideachta AE-SAM, an tsraith rialacha nua a tháinig in ionad na gCuanta Sábháilte, leagtha amach sa teachtaireacht i gceithre chatagóir:

Sonraítear sa teachtaireacht go soláthraíonn an Scáth-Chomhaontú sraith chomhchuibhithe, chuimsitheach coimircí um chosaint sonraí a mbeidh feidhm acu maidir le malartuithe trasatlantacha idir údaráis ábhartha i réimse fhorghníomhú an dlí choiriúil (nó, de rogha ar sin, idir aonáin phríobháideacha agus údaráis forghníomhaithe dlí ar bhonn comhaontú idirnáisiúnta, amhail na cinn ar Thaifid Ainmneacha Paisinéirí nó ar an gClár um Sceimhlitheoirí agus a Maoiniú a Rianú). Go háirithe, tá an méid seo a leanas amhlaidh ina leith:

Shínigh AE agus SAM an Scáth-Chomhaontú ar an 2 Meitheamh 2016.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Cuanta Sábháilte: an t-ainm a tugadh ar shraith rialacha AE-SAM na bliana 2000 maidir le haistriú sonraí pearsanta ó AE chuig cuideachtaí i SAM agus an úsáid a bhaintear astu ina dhiaidh sin. Rinne Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh cinneadh leordhóthanachta an Choimisiúin i dtaobh na gCuanta Sábháilte (lenar cinneadh gur thug na rialacha leibhéal leordhóthanach cosanta d’aistrithe trasatlantacha sonraí) a chur ó bhail i mí Dheireadh Fómhair 2016 agus tá Sciath Phríobháideachta AE-SAM curtha ina ionad idir an dá linn.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle — Sreafaí Sonraí Trasatlantacha: Athneartú Muiníne trí Choimircí Láidre (COM(2016) 117 final, 29.2.2016)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lgh. 1-88)

Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 i ndáil le cosaint daoine nádúrtha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle (IO L 119, 4.5.2016, lgh. 89-131)

Nuashonraithe 28.11.2016