Sonraí pearsanta a chosaint agus iad á n-úsáid ag póilíní agus ag údaráis an cheartais choiriúil (ó 2018)

 

ACHOIMRE AR:

Treoir (AE) 2016/680 — daoine aonair a chosaint maidir le próiseáil a gcuid sonraí pearsanta ag póilíní agus ag údaráis an cheartais choiriúil, agus ar saorghluaiseacht sonraí den sórt sin

CAD É IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Ceanglaítear sa treoir go mbeidh na sonraí arna mbailiú ag údaráis um fhorghníomhú an dlí:

Teorainneacha ama

Ní mór do thíortha AE teorainneacha ama a leagan síos chun na sonraí pearsanta a scriosadh nó chun athbhreithniú rialta a dhéanamh ar an ngá le sonraí den sórt sin a stóráil.

Na daoine aonair lena mbaineann (“daoine is ábhar do na sonraí”)

Éilítear sa treoir go ndéanfaidh na húdaráis um fhorghníomhú an dlí idirdhealú follasach idir sonraí catagóirí difriúla daoine lena n-áirítear:

Faisnéis a bhíonn ar fáil nó a chuirtear ar fáil don duine is ábhar do na sonraí

Tá sé de cheart ag daoine aonair go gcuirfeadh na húdaráis um fhorfheidhmiú an dlí (i.e. cosaint sonraí) faisnéis áirithe a chur ar fáil dóibh, lena n-áirítear:

Slándáil

Ní mór d’údaráis náisiúnta bearta teicniúla agus eagraíochtúla a ghlacadh d’fhonn leibhéal slándála a áirithiú le haghaidh sonraí pearsanta atá oiriúnach don riosca. I gcás ina ndéantar próiseáil sonraí a oibriú, ní mór roinnt beart a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear:

Aisghairm

Tagann an treoir in ionad Chinneadh Réime 2008/977/CGB maidir le cosaint sonraí pearsanta a dhéantar a phróiseáil faoi chuimsiú comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach in ábhair choiriúla le héifeacht ón 6 Bealtaine 2018.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 5 Bealtaine 2016. Ní mór do thíortha AE í a chorprú ina ndlí náisiúnta faoin 6 Bealtaine 2018.

CÚLRA

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 i ndáil le cosaint daoine nádúrtha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle (IO L 119, 4.5.2016, lgh. 89-131)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lgh. 1-88)

Nuashonraithe 23.01.2017