Cosaint sonraí pearsanta (ó 2018)

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2016/679 — daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Cearta saoránach

Láidríonn RGCS cearta reatha, foráiltear ann do chearta nua agus tugann sé níos mó smachta do shaoránaigh ar a gcuid sonraí pearsanta. Ina measc sin tá:

Rialacha do ghnóthaí

Tá RGCS deartha chun deiseanna gnó a chruthú agus nuálaíocht a spreagadh trí roinnt céimeanna lena n-áirítear:

Athbhreithniú

Ní mór don Choimisiún Eorpach tuarascáil a chur isteach maidir le measúnacht agus athbhreithniú an rialacháin faoin 25 Bealtaine 2020

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Beidh feidhm ag RGCS amhail ón 25 Bealtaine 2018.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

I ndiaidh na ráige de COVID-19 agus d’fhonn bearta a thabhairt isteach dul i ngleic le tionchar na géarchéime, ghlac an Coimisiún Eorpach an méid seo a leanas:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lgh. 1-88)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta arna bpróiseáil ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorchur, agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle (IO L 119, 4.5.2016, lgh. 89-131)

Nuashonraithe 25.05.2020