Straitéis an Aontais Eorpaigh (AE) maidir le Cosaint agus Leas Ainmhithe 2012-15

Ghlac an AE le straitéis maidir le leas ainmhithe chun dul i ngleic le heaspa forfheidhmithe na rialacha sa réimse sin, chun luach eacnamaíoch an leas ainmhithe a fheabhsú do ghnóthais agus chun feasacht a mhéadú maidir leis an ghá atá ann le haghaidh ardleibhéil leas ainmhithe.

TAGAIRTÍ

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir le Straitéis an Aontais Eorpaigh le haghaidh Chosaint agus Leas Ainmhithe 2012-15. [COM(2012)06 críochnaitheach/2 de 15/02/2012 - gan a bheith foilsithe san Iris Oifigiúil].

ACHOIMRE

Aithnítear in Airteagal 13 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh gur neacha mothaitheacha iad ainmnithe agus éilítear leis gur gá riachtanais maidir le leas ainmhithe a chur go hiomlán san áireamh agus beartais an AE á bhfoirmiú agus á gcur i bhfeidhm.

Bhí deacrachtaí móra ag an AE teacht ar chomhaontú maidir le rialacha um leas ainmhithe a chuirfí i bhfeidhm ar fud an AE toisc na córais éagsúla feirmeoireachta, na dálaí aeráide éagsúla agus an tír-raon éagsúil sna Ballstáit. Bhí deacrachtaí aige chomh maith forfheidhmiú ceart agus aonfhoirmeach na rialacha a chinntiú.

Toisc an forfheidhmiú míchothromseo agus na bearnaí atá ann sa reachtaíocht, ní chaitear leis na hainmhithe go léir san AE de réir na gcaighdeán céanna agus bíonn míbhuntáiste iomaíochi gceist do na feirmeoirí sna tíortha sin ina gcuirtear na rialacha i bhfeidhm go géar .

Féachann Straitéis an AE um Leas Ainmhithe (2012-15) le dálaí leasa a fheabhsú d’ainmhithe feirme, d’ainmhithe i zúnna agus d’ainmhithe a úsáidtear chun críocha tástála. Cur chuige, a bhfuil dhá chuspóir aige, atá i gceist anseo:

Dlí uileghabhálach um leas ainmhithe a thabhairt isteach: de réir thorthaí mheasúnú tionchair, táthar ag smaoineamh sa Choimisiún Eorpach ar chreat simplithe dlíthiúil a thabhairt isteach bunaithe ar chur chuige iomlánaíoch, ina ndíreofaí ar fhíorthorthaí leas ainmhithe. Chuirfí béim ann chomh maith ar oideachas agus ar chaighdeáin ghairmiúla na bpáirteanna go léir lena mbaineann (údaráis na mBallstát, pearsanra a láimhseálann ainmhithe, táirgeoirí beostoic, miondíoltóirí, srl.).

Tacaíocht a chur le gníomhaíochtaí leanúnacha an Choimisiúin, lena n-áirítear:

Nuashonrú is déanaí: 06.02.2014