Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (2014-20)

Leagtar síos sa rialachán seo na prionsabail, na rialacha agus na caighdeáin a bhaineann le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) a chur i bhfeidhm, mar aon le raon infheistíochta an chiste le haghaidh fáis agus post agus comhair chríche don tréimhse 2014-20.

ACHT

Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus maidir le forálacha sonracha a bhaineann le sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1080/2006.

ACHOIMRE

Aidhmeanna foriomlána

Féachtar le CFRE forbairt chomhchuí, chothromúil agus inbhuanaithe an Aontais Eorpaigh (AE) a chur chun cinn trí roinnt éagsúlachtaí i leibhéil forbartha sna réigiúin a cheartú.

Cuirfear cúnamh sainiúil ar fáil faoi CFRE chun déileáil leis na fadhbanna a bhíonn ag limistéir faoi mhíbhuntáiste nádúrtha (oileáin, ceantair shléibhe nó limistéir faoi líon beag daoine) agus ag na limistéir is forimeallaí, toisc a n-iargúltacht.

Cáilitheacht

Tá gach réigiún sna Ballstáit incháilithe chun cúnamh a fháil ach bunófar an cúnamh ar thosaíochtaí an AE agus ar an chineál réigiúin.

Príomhthéamaí

Díreofar infheistíochtaí an CFRE ar cheithre phríomhthéama:

nuáil agus taighde;

teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC);

tacaíocht d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna);

geilleagar ísealcharbóin a chur chun cinn.

Cineálacha infheistíochta

i bhFBManna chun poist inbhuanaithe a chruthú agus a chaomhnú;

i ngach cineál fiontar i réimsí na nuála agus an taighde, sa gheilleagar ísealcharbóin, agus sa TFC, réimse a bhfuil baint ag FBManna leis;

i mbonneagar a sholáthraíonn seirbhísí bunúsacha sna réimsí seo: fuinneamh, comhshaol, iompar agus TFC, agus i mbonneagar sóisialta, sláinte agus oideachasúil chomh maith, agus;

i bhforbairt acmhainne inginiúla.

Buiséad foriomlán

Tá buiséad de bhreis is EUR 185 bhilliún leagtha amach don tréimhse 2014-20.

Tosaíochtaí beartais agus buiséid

Is an-tábhachtach iad na 4 phríomhthéama atá liostaithe thuas ó thaobh leithdháileadh cistiúcháin CFRE de, rud a bhraithfidh ar chatagóir an réigiúin.

Aicmítear na réigiúin bunaithe ar a n-olltáirgeacht intíre (OTI) curtha in iúl mar chéatadán de mheánmhéid AE:

Réigiúin níos forbartha: OTI de bhreis is 90 %

Réigiúin atá ag athrú: OTI de 75 %-90 %

Réigiúin lagfhorbartha: OTI faoi bhun 75 %

Sna réigiúin níos forbartha, (réigiúin atá ag athrú), (réigiúin lagfhorbartha), ní mór 80 % (60 %) (50 %) ar a laghad de chistí iomlána CFRE i ngach tír a leithdháileadh ar 2 phríomhthéama nó níos mó, eadhon nuáil agus taighde, FBManna, TFC agus geilleagar ísealcharbóin; ní mór 20 % (15 %) (12 %) ar a laghad de chistí iomlána CFRE i ngach tír a dhíriú go speisialta ar thionscadail geilleagar ísealcharbóin toisc an tábhacht a bhaineann leis an ábhar seo.

Tá 5 % ar a laghad de chistiúchán CFRE curtha in áirithe d’fhorbraíocht inbhuanaithe uirbeach. Bunófar líonrú maidir le forbairt uirbeach ar leibhéal an AE chun líonrú agus chun malartú taithí maidir le forbraíocht inbhuanaithe uirbeach a chur chun cinn.

Cur i bhfeidhm

Cuirtear CFRE i bhfeidhm ar leibhéal náisiúnta trí bhíthin clár 7 mbliana mar chuid de Chomhaontú Comhpháirtíochta leis an AE lena mbaineann na 5 Chiste Eorpacha Struchtúracha agus Infheistíochta: CFRE, CSE, an Ciste Comhtháthaithe, an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) agus an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT). An Ballstát a ullmhaíonn an comhaontú seo agus bíonn páirt ag na grúpaí seo a leanas ann: páirtithe a dhéanann ionadaíocht d’údaráis phoiblí réigiúnacha agus áitiúla, mar aon le raon leathan páirtithe sóisialta, eacnamaíocha, comhshaoil agus páirtithe eile.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013

21.12.2013

-

IO L 347, 20.12.2013, lch. 289

ACHTANNA GAOLMHARA

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/99/AE ón gCoimisiún lena leagtar amach liosta na réigiún atá incháilithe chun cistiúchán a fháil ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus ó Chiste Sóisialta na hEorpa mar aon le liosta na mBallstát atá incháilithe chun cistiúchán a fháil ón gCiste Comhtháthaithe don tréimhse 2014-2020. [Iris Oifigiúil L 50, 20.2.2014, lch. 22].

Nuashonrú is déanaí: 12.05.2014