An comhar críochach Eorpach a neartú

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle - tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do sprioc an chomhair chríche Eorpaigh

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Leagtar síos ann na cuspóirí, na critéir agus na cistí atá ar fáil faoi Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) do 2014-20 le tagairt ar leith do chomhar críche Eorpach (CCE) - ceann de spriocanna bheartas réigiúnach AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Aidhmeanna foriomlána

comhar críche Eorpach (CCE) ina chuspóir lárnach de chuid bheartas réigiúnach AE agus tá sé á chistiú ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE). Cuirtear síos sa rialachán ar chúlra agus ar phrionsabail ghinearálta CCE agus sonraítear ann raon feidhme CFRE maidir le cuspóirí an chomhair chríche a bhaint amach don tréimhse 2014-20.

Is é an aidhm atá ag CCE réigiúin agus cathracha ó thíortha éagsúla AE a spreagadh chun oibriú le chéile agus foghlaim óna chéile trí chláir, thionscadail agus líonraí comhpháirteacha.

Tá 3 chineál clár i gceist le CCE:

comhoibriú trasteorann: cistiú ar chomhthionscadail arna gcur chun feidhme go díreach ag teorainneacha AE, mar shampla, idir réigiúin talaimh nó réigiúin teorann muirí chomharsanachta, nó réigiún i dtír AE amháin ar a laghad agus tír neamh-AE ar theorainneacha seachtracha an AE. Ní mór nach mbeadh na réigiúin sin i dtíortha neamh-AE clúdaithe ag cláir faoi ionstraimí airgeadais seachtracha AE;

cláir chomhoibrithe thrasnáisiúnta: bíonn comhpháirtithe náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla páirteach iontu thar limistéir comhoibrithe níos mó, amhail Réigiún Mhuir Bhailt;

comhoibriú idir-réigiúnach: tá gach tír AE incháilithe chun páirt a ghlacadh i dtionscadail den chineál sin. Áirítear leis tionscadail agus líonraí le haghaidh malartú taithí agus dea-chleachtais idir comhlachtaí réigiúnacha agus comhlachtaí áitiúla i dtíortha éagsúla. Tá na tionscadail sin dírithe ar a áirithiú go gcuirtear acmhainní beartais comhtháthaithe i bhfeidhm go héifeachtach.

Bainistíocht clár

Toisc go mbíonn cláir CCE ar bun ag dol de thíortha AE agus uaireanta tíortha nach bhfuil san AE, bíonn siad bainistithe ag comhlacht atá ainmnithe ar bhonn comhpháirteach ag na tíortha rannpháirteacha.

Tuairisciú

I Rialachán (AE) Uimh. 2015/207 leagtar síos na rialacha mionsonraithe nach mór d'údaráis bhainistíochta a leanúint agus na tuarascálacha bliantúla agus na tuarascálacha cur chun feidhme deiridh á n-ullmhú acu.

An Buiséad

Is ionann an buiséad laistigh de CFRE le haghaidh CCE agus EUR 8.9 billiún thar an tréimhse 2014-20. Déantar an ranníocaíocht leis na 3 phríomhchineál cláir a mhiondealú mar seo a leanas:

comhoibriú trasteorann: EUR 6.6 billiún;

comhoibriú trasnáisiúnta: EUR 1.8 billiún;

comhoibriú idir-réigiúnach: EUR 500 milliún.

Liosta clár comhair

I gCinneadh Cur Chun Feidhme 2014/366/AE ón gCoimisiún, leagtar síos an liosta clár comhair agus méid na tacaíochta ó CFRE do gach clár.

CÚLRA

Tá CFRE ar 1 cheann amháin as 5 cinn de Chistí Struchtúrtha agus Infheistíochta Eorpacha a oibríonn le chéile chun tacú le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach agus cuspóirí Straitéis Eoraip 2020 AE a chomhlíonadh maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach a ghineadh.

GNÍOMH

Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le forálacha sonracha i dtaca le tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do sprioc an chomhair chríche Eorpaigh

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013

21.12.2013

-

IO L 347, 20.12.2013, lgh. 259-280

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna agus forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 320-469)

Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus maidir le forálacha sonracha i ndáil le sprioc na hinfheistíochta le haghaidh fáis agus post agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1080/2006 (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 289-302)

Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) (IO L 210, 31.7.2006, lgh. 19-24). Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 480/2014 ón gCoimisiún an 3 Márta 2014 lena ndéantar forlíonadh ar Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (IO L 138, 13.5.2014, lgh. 5-44). Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 481/2014 ón gCoimisiún an 4 Márta 2014 lena ndéantar forlíonadh ar Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha sonracha i dtaca le hincháilitheacht caiteachais le haghaidh clár comhair (IO L 138, 13.5.2014, lgh. 45-50)

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 288/2014 ón gCoimisiún an 25 Feabhra 2014 lena leagtar síos rialacha de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh maidir leis an tsamhail do chláir oibríochtúla faoi sprioc na hinfheistíochta le haghaidh fáis agus post agus de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le forálacha sonracha i dtaca leis an tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do sprioc an chomhair chríche Eorpaigh maidir leis an tsamhail do chláir chomhair faoi sprioc an chomhair chríche Eorpaigh (IO L 87, 22.3.2014, lgh. 1-48)

Cinneadh Cur Chun Feidhme Uimh. 2014/366/AE ón gCoimisiún an 16 Meitheamh 2014 lena mbunaítear an liosta de na cláir chomhair agus ina léirítear méid foriomlán na tacaíochta iomláine ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do gach clár faoi sprioc an chomhair chríche Eorpaigh don tréimhse 2014 go dtí 2020 (IO L 178, 18.6.2014, lgh. 18-25). Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh Cur Chun Feidhme Uimh. 2014/388/AE ón gCoimisiún an 16 Meitheamh 2014 lena mbunaítear an liosta de na réigiúin agus na limistéir atá incháilithe i leith cistithe ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa faoi chomhchodanna trasteorann agus trasnáisiúnta sprioc an chomhair chríche Eorpaigh don tréimhse 2014 go dtí 2020 (IO L 183, 24.6.2014, lgh. 75-134)

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 184/2014 ón gCoimisiún an 25 Feabhra 2014 lena leagtar síos de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh, na téarmaí agus coinníollacha is infheidhme maidir le córas malartaithe leictreonaigh sonraí idir na Ballstáit agus an Coimisiún agus lena nglactar de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le forálacha sonracha i dtaca le tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do sprioc an chomhair chríche Eorpaigh, ainmníocht na gcatagóirí idirghabhála le haghaidh tacaíochta ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa faoi sprioc an chomhair chríche Eorpaigh (IO L 57, 27.2.2014, lgh. 7-20).

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 821/2014 ón gCoimisiún an 28 Iúil 2014 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na socruithe mionsonraithe i leith aistriú agus bhainistiú na rannchuidithe cláir, an tuairisciú ar ionstraimí airgeadais, saintréithe teicniúla na mbeart faisnéise agus cumarsáide le haghaidh na hoibríochta agus an córas chun sonraí a thaifeadadh agus a stóráil (IO L 223, 29.7.2014, lgh. 7-18)

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 2015/207 ón gCoimisiún an 20 Eanáir 2015 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe i dtaobh chur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na samhlacha a bheidh le húsáid don tuarascáil ar dhul chun cinn, tíolacadh na faisnéise ar mhórthionscadal, an comhphlean gníomhaíochta, na tuarascálacha ar chur chun feidhme maidir le sprioc na hinfheistíochta le haghaidh fáis agus post, an dearbhú bainistíochta, an straitéis iniúchóireachta, an tuairim iniúchóireachta agus an tuarascáil bhliantúil ar rialú agus an mhodheolaíocht don anailís chostais is tairbhe agus de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an tsamhail le haghaidh na dtuarascálacha cur chun feidhme maidir le sprioc an chomhair chríche Eorpaigh (IO L 38, 13.2.2015, lgh. 1-122)

Nuashonraithe 12.10.2015