Soláthar poiblí – rialacha do na hearnála uisce, fuinnimh, iompair agus poist

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2014/25/AE maidir le soláthar de chuid eintiteas a oibríonn in earnálacha an uisce, an fhuinnimh, an iompair agus na seirbhísí poist

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Tairseacha

Ní mór na conarthaí a bheith á n-eisiúint ag údaráis náisiúnta, réigiúnacha nó áitiúla nó ag gnóthais phoiblí nó eintitis a bhfuil sainchearta nó cearta eisiacha acu (i.e. na heintitis atá cumhdaithe faoin treoir seo) agus ní mór iad a bheith á n-eisiúint de réir rialacha na Treorach má bhíonn na suimeanna atá i gceist os cionn na dtairseach seo a leanas (bailí ón 1 Eanáir 2016):

Déanann an Coimisiún Eorpach measúnú ar na tairseacha i gceann gach dara bliana chun a dheimhniú cé acu ar chóir nó nár chóir athrú a dhéanamh orthu de réir oibleagáidí idirnáisiúnta AE.

Gníomhaíochtaí a mbaineann an treoir leo

Baineann an treoir le soláthar poiblí maidir leo seo a leanas:

Eisceachtaí

Ní bhaineann an treoir le conarthaí:

Foirmeacha caighdeánacha nua d'fhógraí soláthair

Le Rialachán Cur chun Feidhme (AE) 2015/1986 ón gCoimisiún tugtar isteach foirmeacha caighdeánacha nua chun fógraí soláthair phoiblí a fhoilsiú. Beidh feidhm ag na foirmeacha nua sin maidir le gach fógra soláthair phoiblí nua go dtí an 18 Aibreán 2016.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 17 Aibreán 2014. Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 18 Aibreán 2016.

CÚLRA

Tá reachtaíocht ghinearálta AE ina leagtar amach rialacha maidir le ceannach poiblí cuimsithe i dTreoir 2014/24/AE. Leagtar síos sna rialacha sin na nósanna imeachta atá le cloí leo agus tá mar choinníoll iontu go bhfuil ar na húdaráis náisiúnta, agus soláthar poiblí á úsáid acu chun cuireadh a thabhairt do thairgeoirí chun obair a dhéanamh dóibh, caitheamh le gach iarrthóir mar an gcéanna agus idirdhealú ar bith eatarthu a sheachaint. Ní mór dóibh a bheith trédhearcach sa tslí ina n-oibríonn agus ina ndéanann siad cinntí chomh maith.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2014/25/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 ar sholáthar trí aonáin a oibríonn sna hearnálacha uisce, fuinnimh, iompair agus poist agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/17/CE (IO L 94, 28.3.2014, lgh. 243-374)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2014/25/AE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doicimeádach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 ar sholáthar poiblí lena n-aisghairtear Treoir 2004/18/CE (IO L 94, 28.3.2014, lgh. 65-242)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2014/23/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 ar bhronnadh conarthaí lamháltais (IO L 94, 28.3.2014, lgh. 1-64)

Féach an leagan comhdhlúite

Rialachán cur chun Feidhme (AE) 2015/1986 ón gCoimisiún an 11 Samhain 2015 lena mbunaítear foirmeacha caighdeánacha d’fhoilsiú fógraí sa réimse soláthair phoiblí agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur chun Feidhme (AE) Uimh. 842/2011 (IO L 296, 12.11.2015, lgh. 1-–146)

Nuashonraithe 19.09.2016