An Rialachán Réime maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 468/2014 — sásra maoirseachta aonair AE (an rialachán réime maidir leis an sásra maoirseachta aonair)

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá an sásra maoirseachta aonair ar cheann de dhá cholún aontas baincéireacht AE*, mar aon leis an Sásra Réitigh Aonair* (SRM).

Leis an rialachán, forlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013, ar a dtugtar an Rialachán maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair, lenar bunaíodh an sásra maoirseachta aonair. Cuimsítear BCE agus údaráis inniúla náisiúnta na dtíortha AE rannpháirteacha sa sásra maoirseachta aonair.

Raon Feidhme: cumhdaítear sa rialachán na socruithe praiticiúla do chomhar idir BCE agus na húdaráis náisiúnta inniúla agus na rialacha mionsonraithe ar chúrsaí eagraíochta, nósanna imeachta riaracháin agus smachtbhannaí, lena n-áirítear:

Príomhchuid den rialachán réime maidir leis an sásra maoirseachta aonair is ea an mhodheolaíocht le haghaidh measúnú agus athbhreithniú eintiteas maoirsithe agus a rangú mar eintiteas maoirsithe suntasach nó mar eintiteas maoirsithe ar lú a shuntas, chomh maith leis na socruithe a thiocfaidh as an measúnú seo.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig sé i bhfeidhm an 15 Bealtaine 2014.

CÚLRA

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* An Sásra Maoirseachta Aonair: córas AE um maoirseacht baincéireachta ina gcuimsítear BCE agus na húdaráis náisiúnta inniúla. Tugtar cumhachtaí maoirseachta díreacha ann do BCE thar bhainc atá bunaithe i dtíortha AE atá rannpháirteach sa sásra maoirseachta aonair.

* Aontas baincéireachta AE: bunaíodh é mar thoradh ar ghéarchéim airgeadais 2008 d’fhonn maoirseacht bainc AE a neartú.

* An Sásra Réitigh Aonair: córas AE chun déileáil go héifeachtach le bainc anásta.

* Údaráis Náisiúnta Ainmnithe: na húdaráis ábhartha a cheaptar i ngach ceann de na tíortha AE a oibríonn le BCE ar an rialachán maidir leis an sásra maoirseachta aonair a chur i bhfeidhm — go minic, is iad na bainc cheannais náisiúnta ach d’fhéadfaidís bheith ina n-údaráis náisiúnta mhaoirseachta airgeadais chomh maith.

GNÍOMH

Rialachán (AE) Uimh. 468/2014 ón mBanc Ceannais Eorpach an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear an creat um chomhar laistigh den Sásra Maoirseachta Aonair idir an Banc Ceannais Eorpach agus na húdaráis náisiúnta inniúla agus le húdaráis náisiúnta ainmnithe (an Rialachán Réime maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair) (BCE/2014/17) (IO L 141, 14.5.2014, lgh. 1-50)

Nuashonraithe 27.04.2020