Riachtanais maidir le cineálcheadú agus le faireachas margaidh le haghaidh gluaisrothar/móipéidí agus cuadrothar san Eoraip

 

ACHOIMRE

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 – maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Údaráis um cheadú agus um fhaireachas margaidh

Bíonn ar thíortha AE na húdaráis seo a leanas a ainmniú:

Cineálcheadú

Baineann riachtanais um chineálcheadú leis na monaróirí (feithiclí), na húdaráis um cheadú agus na seirbhísí teicniúla (m.sh. comhlachtaí imscrúdaithe) lena mbaineann. A luaithe is a chloíonn feithicil le sraith uilechuimsitheach riachtanas, is féidir an cineál feithicle sin a dhíol ar an margadh AE.

Bíonn ar an monaróir deimhniú comhréireachta a chur ar fáil le haghaidh gach feithicle; cuireann deimhniú comhréireachta ar chumas an úinéara an fheithicil a chlárú.

Riachtanais fheidhmiúla maidir le sábháilteacht

Leagtar síos riachtanais sábháilteachta sa rialachán, lena n-áirítear:

Riachtanais maidir le feidhmíocht chomhshaoil

Ní mór d’fheithicil de chatagóir L cloí le hocht gcineál éagsúla thástála chun cineálcheadú a fháil, amhail tástálacha le haghaidh astaíochtaí galaitheacha (gala breosla), gléasanna um rialú truaillithe agus éifeachtúlacht fuinnimh agus fuaime.

Leagtar amach sa rialachán riachtanais chomhshaoil maidir le dhá chéim de laghduithe astaíochta. Cuirfear an chéad chéim (Euro 4) i bhfeidhm maidir le cineálacha nua feithicle ón 1 Eanáir 2016 ar aghaidh. Cuirfear an dara céim (Euro 5) i bhfeidhm ó 2020 ar aghaidh, rud a chuirfidh ar chumas monaróirí agus soláthróirí ullmhú don mheántéarma. Déanfar staidéar ar thionchair ionchasacha chomhshaoil chéim Euro 5 sa bhliain 2016 chun indéantacht na céime sin a dheimhniú.

Oibleagáidí monaróirí, a n--ionadaithe, allmhaireoirí agus dáileoirí

Tugtar mionsonraí sa rialachán ar oibleagáidí na ndaoine atá bainteach le slabhra an tsoláthair:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2016.

Ón 11 Meán Fómhair 2014 i leith, áfach, féadfaidh monaróir iarratas deonach a dhéanamh ar chineálcheadú feithicle bunaithe ar Rialachán (AE) Uimh. 168/2013. Aisghairfear Creat-treoir 2002/24/CE ón 1 Eanáir 2016 i leith. Ina dhiaidh sin, beidh Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 agus ag na gníomhartha cur chun feidhme agus tarmligthe éigeantach.

CÚLRA

Ghlac an tAontas Eorpach (AE) le dlí nua in 2013 chun truailliú ó iompar a laghdú agus chun sábháilteacht fheidhmiúil na bhfeithiclí nua de chatagóir L a mhéadú. Cuirfear an dlí nua sin in ionad Threoir 2002/24/CE ón 1 Eanáir 2016 i leith. Tugtar feithiclí de chatagóir L ar aicme feithiclí ísealchumhachta amhail rothair chumhachtaithe, móipéidí 2 agus 3 roth, gluaisrothair (le nó gan carr cliathánach), trírothaigh agus cuadrothair.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair (IO L 60, 2.3.2013, lgh. 52–128)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Rialachán (CE) Uimh. 168/2013 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 901/2014 ón gCoimisiún an 18 Iúil 2014 a chuireann chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a bhaineann le riachtanais riaracháin maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair (IO L 249, 22.8.2014, lgh. 1–202)

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 3/2014 ón gCoimisiún an 24 Deireadh Fómhair 2013 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a bhaineann le riachtanais fheidhmiúla sábháilteachta feithiclí maidir le ceadú feithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothar (IO L 7, 10.1.2014, lgh. 1–12). Féach leagan comhdhlúite.

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 44/2014 ón gCoimisiún an 21 Samhain 2013 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a bhaineann le riachtanais tógála feithiclí agus ghinearálta maidir le ceadú feithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothar (IO L 25, 28.1.2014, lgh. 1–102)

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 134/2014 ón gCoimisiún an 16 Nollaig 2013 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i dtaca le riachtanais feidhmíochta chomhshaoil agus córas tiomána agus lena leasaítear Iarscríbhinn V den rialachán sin (IO L 53, 21.2.2014, lgh. 1–10)

Nuashonraithe 28.06.2016