Córas eCall infheithicle - cineálcheadú

Rialachán (AE) 2015/758 - an córas eCall infheithicle

GNÍOMH

Rialachán (AE) 2015/758 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le ceanglais chineálcheadaithe chun an córas eCall infheithicle atá bunaithe ar an tseirbhís 112 a chur in úsáid agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE

ACHOIMRE

Ón 31 Márta 2018 ar aghaidh, cuirfear an teicneolaíocht eCall ar fáil sna cineálacha nua gluaisteán agus veaineanna go léir san Aontas Eorpach (AE). Úsáidtear an teicneolaíocht sin chun na seirbhísí éigeandála a chur ar an eolas faoi thimpiste thromchúiseach.

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN?

Leagtar amach sa rialachán na ceanglais ghinearálta do chineálcheadú AE* maidir le córais feithicle, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leith eCall, atá bunaithe ar 112 (an uimhir éigeandála Eorpach).

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuirtear an rialachán i bhfeidhm maidir le:

Gluaisteáin (catagóir M1 - gluaisteáin phaisinéirí nach bhfuil ach ocht suíochán, móide suíochán an tiománaí, nó níos lú iontu);

Feithiclí éadroma tráchtála (catagóir N1 - feithiclí a úsáidtear chun earraí a iompar, a bhfuil uasmhais 3.5 tonna orthu).

Oibleagáidí na monaróirí

Ní mór do na cineálacha nua feithiclí atá thuasluaite:

córas eCall infheithicle a bheith acu atá bunaithe ar 112 agus atá suiteáilte go buan;

a bheith tógtha ar chaoi go gcuirfear glaoch eCall ar an uimhir éigeandála 112 go huathoibríoch má bhraitheann braiteoirí nó próiseálaithe na bhfeithiclí gur tharla timpiste thromchúiseach;

saoráid eCall a bheith acu ar féidir í a spreagadh de láimh;

rabhadh a thabhairt do na daoine atá sa ghluaisteán má theipeann ar chóras ríthábhachtach agus murar féidir an córas eCall a úsáid de bharr na teipe sin;

a chinntiú go bhfuil glacadóirí an chórais eCall comhoiriúnach le córais loingseoireachta satailíte Galileo agus EGNOS.

Príobháideachas agus cosaint sonraí

Ní mór cloí le rialacha AE maidir le príobháideachas agus cosaint sonraí nuair a dhéantar sonraí pearsanta a phróiseáil trí chóras eCall. Leagtar amach sa rialachán freisin roinnt rialacha sonracha, lena n-áirítear na rialacha seo a leanas:

ní úsáidtear sonraí pearsanta ach amháin chun déileáil le héigeandáil, agus scriostar na sonraí sin i ndiaidh na héigeandála;

cinntíonn monaróirí nach féidir an córas a aimsiú agus nach ndéantar é a rianú i gcónaí;

scriostar na sonraí atá i gcuimhne inmheánach an chórais go leanúnach agus go huathoibríoch;

cuirtear faisnéis maidir le húsáid sonraí pearsanta ar fáil sa lámhleabhar tiománaí.

Ón 31 Márta 2018 ar aghaidh, ní thabharfar cineálcheadú CE ach amháin do na feithiclí agus na córais eCall a chloíonn leis an rialachán seo.

Measúnú

Ní mór don Choimisiún tuarascáil mheasúnaithe a ullmhú faoi éifeacht an chórais roimh dheireadh mhí an Mhárta 2021. Déanfar staidéar sa tuarascáil ar cibé an ceart an rialachán a leathnú chun catagóirí eile feithiclí a chumhdach, amhail feithiclí earraí troma, busanna agus cóistí, agus tarracóirí talmhaíochta.

Féach “eCall: Sábhálann sé am, sábhálann sé beatha”ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

EOCHAIRFHOCAIL

* Cineálcheadú: léiríonn sé seo go bhfuil tástálacha déanta chun a chinntiú go gcloítear leis na ceanglais ábhartha rialála, theicniúla agus sábháilteachta.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 2015/758

8.6.2015

-

IO L 123, 19.5.2015, lgh. 77-89

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán Fómhair 2007 lena mbunaítear creat maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus le ceadú na gcóras, na gcomhpháirteanna agus na n-aonad teicniúil ar leith a cheaptar le haghaidh feithiclí dá leithéid (Creat-Treoir) (IO L 263, 9.10.2007, lgh. 1-160).

Nuashonraithe 17.09.2015