Comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí i gcógais leighis nuálacha

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 557/2014 lena mbunaítear an Comhghnóthas maidir leis Tionscnamh Comhpháirteach Teicneolaíochta um Chógais Leighis Nuálacha 2

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Bunaítear leis an dara céim den Comhghnóthas maidir leis an Tionscnamh Comhpháirteach Teicneolaíochta (IMI) um Chógais Leighis Nuálacha le haghaidh na tréimshe 2014 go 2020.

Tá sé mar aidhm le Comhghnóthas IMI 2 vacsaíní, cógais agus cóir leighis nua a fhorbairt. Déantar é sin trí chomhthionscadail taighde a théann i ngleic le dúshláin sláinte na hEorpa agus lena áiritheofar sé go gcosnaítear iomaíochas thionscal cógaisíochta na hEorpa.

PRÍOMHPHOINTÍ

Aidhmeanna

Clár Oibre Taighde Straitéisigh

Dírítear in IMI 2 ar 4 réimse taighde:

Cuid de na tosaíochta sláinte a rachaidh comhghnóthas IMI i ngleic leo:

Bainistíocht

Buiséad

Gheobhaidh IMI 2 suas le EUR 1.638 billiún ón Aontas Eorpach don tréimhse go dtí 2024. Tá EUR 1,425 bhilliún eile curtha i leataobh ag an tionscal cógaisíochta ina leith sin (síntiúis chomhchineáil). Tagann cistiúchán breise ó thionscail nó ó eagraíochtaí eolaíochta beatha eile, a chinneann cur le IMI 2 mar bhaill nó mar pháirtithe gaolmhara i gcás tionscadal ar leith. Féach an Comhghnóthas freisin sineirgí a fhorbairt le Cistí Struchtúrtha agus Infheistíochta na hEorpa.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 27 Meitheamh 2014.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Bithchomharthaí: táscairí bitheolaíochta a úsáidtear chun daoine a aithint atá tograch do ghalair áirithe.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 557/2014 ón gComhairle an 6 Bealtaine 2014 lena mbunaítear Tionscnamh Comhpháirteach Teicneolaíochta um Chógais Leighis Nuálacha 2 (IOL 169, 7.6.2014, lgh. 54-76).

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 622/2014 ón gCoimisiún an 14 Feabhra 2014 lena mbunaítear maolú ó Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle “Fis Nua 2020 — maidir leis an gcreatchlár um thaighde agus um nuálaíocht (2014-2020)” maidir leis an Tionscnamh Comhpháirteach Teicneolaíochta um Chógais Leighis Nuálacha 2 (IO L 174, 13.6.2014, lgh. 7-11)

Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus scaipeadh i “bhFis Nua 2020 — an Creatchlár um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014–2020)” agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006/CE (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 81-103)

Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear “Fis Nua 2020 — an Creatchlár um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)” agus lena n–aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 104-173)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 a chorprú sa bhundoiciméad. Níl sa leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 21.08.2018