Cosaint chonsalach AE: cosaint níos fearr do shaoránaigh AE thar lear

ACHOIMRE

Taistealaíonn nó cónaíonn beagnach seacht milliún saoránach den Aontas Eorpach (AE) lasmuigh den AE, in áiteanna nach bhfuil aon ambasáid ná consalacht ag a dtír féin.

Nuair a bhíonn na saoránaigh sin thar lear, d’fhéadfadh cúnamh ó údaráis chonsalacha a bheith de dhíth orthu, mar shampla má chailleann siad a bpas nó má ghoidtear é, má bhíonn timpiste acu nó má tharlaíonn géarchéim pholaitiúil san áit ina bhfuil siad agus más gá iad a aslonnú.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

Leagtar amach sa treoir seo cathain agus conas a bhíonn an ceart ag saoránaigh AE atá i gcruachás i dtír neamh-AE cosaint a fháil ó ambasáidí nó ó chonsalachtaí na dtíortha AE eile, sa chás nach bhfuil ionadaíocht ag a dtír féin sa tír sin.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cosaint neamh-idirdhealaitheach chonsalach

Ní mór do thíortha AE eile an cúnamh céanna a chur ar fáil do shaoránaigh AE gan ionadaíocht is a gcuirfidís ar fáil dá náisiúnaigh féin, amhail:

cúnamh i gcás báis;

cúnamh i gcás timpiste tromchúisí nó galair thromchúisigh;

cúnamh i gcás gabhála nó coimeádta;

cúnamh d’íospartaigh coireanna;

fóirithint agus aisdúichiú i gcás éigeandála.

Soiléirítear sa treoir freisin a mhéad agus is féidir le daoine muinteartha neamh-AE cúnamh a fháil.

Bearta maidir le comhordú agus le comhar

Soiléirítear sa treoir nua freisin rialacha maidir comhordú cúnaimh idir na tíortha AE, mar aon le ról na dToscaireachtaí AE.

Rachaidh an tír ina bhfuil cabhair á lorg ag saoránach i gcomhairle i gcónaí le tír baile AE an tsaoránaigh, agus is féidir le tír baile AE an tsaoránaigh cinneadh a dhéanamh chun aire a thabhairt dá saoránach féin am ar bith, fiú mura bhfuil ambasáid ná consalacht ag an tír AE sin sa tír lena mbaineann (mar shampla trí fhaisnéis a thabhairt ar an bhfón, trí theagmháil a dhéanamh le clann nó le cairde an tsaoránaigh nó trí sheirbhísí consalacha ar líne).

Is féidir an saoránach a atreorú ó ambasáid amháin chuig ambasáid eile, toisc gur féidir leis na tíortha AE a bhfuil ambasáid nó consalacht acu sa tír sin teacht ar chomhaontú go háitiúil faoin tír ar cheart aire a thabhairt don saoránach, chun cosaint éifeachtúil a chinntiú do shaoránaigh AE. Caithfear comhaontuithe dá leithéid a phoibliú.

Is féidir le saoránaigh faisnéis a fháil faoin gcúnamh atá ar fáil agus faoi na comhaontuithe idir consalachtaí ach teagmháil a dhéanamh leis an Toscaireacht AE sa tír atá i gceist.

Géarchéimeanna

Leagtar rialacha amach sa treoir chun a chinntiú go gcuirfear saoránaigh gan ionadaíocht san áireamh go cuí agus go gcabhrófar go hiomlán leo i gcás géarchéimeanna. Sna cásanna sin, ní mór freagrachtaí a roinnt go soiléir agus ní mór comhordú a chur i gcrích chun a chinntiú nach ndéanfar neamhshuim de shaoránaigh AE.

Nósanna imeachta airgeadais

Má bhaineann costais nó táillí leis an gcúnamh a chuirtear ar fáil, níor cheart go mbeadh ar shaoránaigh AE gan ionadaíocht níos mó airgid a íoc ná an méid airgid a bhíonn le híoc ag saoránaigh na tíre AE óna bhfaigheann siad cúnamh.

Más rud é nach féidir le saoránaigh íoc as na costais sin ar an toirt, iarrfar orthu foirm a shíniú ina léirítear go n-aisíocfaidh siad na costais sin lena n-údaráis féin.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR SEO?

Ón 1 Bealtaine, 2018 ar aghaidh.

CÚLRA

Ráthaítear an ceart chun córa comhionainne maidir le cosaint a fháil ó na húdaráis taidhleoireachta agus chonsalacha de thír AE ar bith do shaoránaigh uile AE sna Conarthaí AE, sa chás go bhfuil na saoránaigh sin ag taisteal nó ag maireachtáil lasmuigh den AE i dtír éigin nach bhfuil ionadaíocht ag a dtír féin inti (féach Airteagail 20(2)(c) agus 23 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh; Airteagal 46 de Chairt um Chearta Bunúsacha AE).

Faoin gcóras dlíthiúil roimhe seo, bhí ar na tíortha AE na rialacha riachtanacha a leagadh amach ina measc féin. Cuireadh cinneadh ón gComhairle (Cinneadh 95/553/CE ón gComhairle maidir le cosaint chonsalach do shaoránaigh AE gan ionadaíocht) i bhfeidhm chun na críche sin.

Aisghairfear Cinneadh 95/553/CE leis an treoir nua ón 1 Bealtaine 2018 ar aghaidh. Sa chás sin, féachtar le héascaíocht bhreise a dhéanamh ar chomhar agus ar chomhordú idir na húdaráis chonsalacha agus le ceart na saoránach AE chun cosanta consalaí a neartú.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

GNÍOMH

Treoir (AE) 2015/637 ón gComhairle an 20 Aibreán 2015 maidir le bearta comhordaithe agus comhair chun cosaint chonsalach a éascú do shaoránaigh an Aontais gan ionadaíocht i dtríú tíortha agus lena n-aisghairtear Treoir 95/553/CE

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir (AE) 2015/637 ón gComhairle

14.5.2015

1.5.2018

IO L 106, 24.4.2015, lgh. 1-13

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

95/553/CE: Cinneadh ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 19 Nollaig 1995 maidir le cosaint do shaoránaigh an Aontais Eorpaigh trí ionadaíochtaí taidhleoireachta agus consalacha (IO L 314, 28.12.1995, lgh. 73-76)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle - Cosaint chonsalach do shaoránaigh AE i dtríú tíortha: Cúrsaí faoi láthair agus an bealach chun cinn (COM(2011) 149 final an 23.3.2011)

Nuashonraithe 19.08.2015