Comhaontuithe lena dtugtar dlínse idir na páirtithe in idirbhearta idirnáisiúnta

Ní mór do chuideachtaí an Aontais Eorpaigh (AE) a ghlacann páirt in idirbhearta dlíthiúla idirnáisiúnta a bheith cinnte go mbeidh meas ag na páirtithe ar a rogha comhaontaithe lena dtugtar dlínse agus go n-aithneofar go hidirnáisiúnta breithiúnas na cúirte sin.

GNÍOMH

Cinneadh 2014/887/AE ón gComhairle an 4 Nollaig 2014 maidir le Coinbhinsiún na Háige den 30 Meitheamh 2005 ar Chomhaontuithe lena dTugtar Dlínse a fhormheas ar son an Aontais Eorpaigh.

ACHOIMRE

Ní mór do chuideachtaí an Aontais Eorpaigh (AE) a ghlacann páirt in idirbhearta dlíthiúla idirnáisiúnta a bheith cinnte go mbeidh meas ag na páirtithe ar a rogha comhaontaithe lena dtugtar dlínse agus go n-aithneofar go hidirnáisiúnta breithiúnas na cúirte sin.

CÉARD A DHÉANANN AN COINBHINSIÚN?

Rialaítear leis an gcoinbhinsiún aithint agus forfheidhmiú na mbreithiúnas i ndíospóidí a eascraíonn as idirbhearta tráchtála ina bhfuil dlínse eisiach bronnta ag páirtithe an idirbhirt ar a rogha cúirte. Áirítear le páirtithe an choinbhinsiúin stáit atá in AE agus atá lasmuigh de.

Tugadh an Coinbhinsiún ar Chomhaontuithe lena dTugtar Dlínse, i gcrích faoi choimirce Choinbhinsiún na Háige um an Dlí Idirnáisiúnta Príobháideach an 30 Meitheamh 2005.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuirtear an coinbhinsiún i bhfeidhm maidir le comhaontuithe eisiacha lena dtugtar dlínse in ábhair shibhialta agus in ábhair thráchtála idirnáisiúnta. Ní chuirtear saincheisteanna éagsúla san áireamh áfach, m.sh.:

Is féidir le dhá pháirtí nó níos mó comhaontú eisiach lena dtugtar dlínse a thabhairt i gcrích chun na cúirteanna (cúirt shainiúil amháin nó níos mó) de stát conarthach amháin a ainmniú, atá inniúil i ndíospóidí a bhaineann le caidreamh áirithe dlíthiúil. Meastar go bhfuil an comhaontú eisiach ach amháin má shonraítear a mhalairt ag na páirtithe lena mbaineann.

Níl dlínse ach ag an gcúirt ainmnithe chun éisteacht le díospóidí a chumhdaítear leis an gcomhaontú lena dtugtar dlínse, ach amháin sa chás go gcinneann an chúirt go bhfuil an comhaontú neamhbhailí faoin dlí náisiúnta. Bíonn ar na cúirteanna eile i stát conarthach (na cúirteanna nár roghnaíodh iad) imeachtaí a thugtar os a gcomhair, thar sárú an chomhaontaithe lena dtugtar dlínse, a chur ar fionraí nó a dhíbhe ach amháin sna cásanna seo a leanas:

Bíonn ar na stáit chonarthacha eile breithiúnas infhorfheidhmithe na cúirte ainmnithe a aithint agus a chur i bhfeidhm.

Sa chás go ndéantar athbhreithniú ar an mbreithiúnas nó go bhfuil an tréimhse athbhreithnithe fós bailí, féadfar cur i bhfeidhm an bhreithiúnais ag na stáit chonarthacha eile a chur ar fionraí. Leagtar amach sa choinbhinsiún freisin roinnt cásanna eile inar féidir diúltú do bhreithiúnas a aithint nó a chur i bhfeidhm. Os a choinne sin, liostaítear sa téacs freisin na doiciméid atá riachtanach chun iarraidh ar bhreithiúnas a aithint agus a chur i bhfeidhm.

Tugann an coinbhinsiún cead do na páirtithe conarthacha saincheisteanna áirithe a eisiamh ón gcoinbhinsiún. Nuair a thug AE cead foirmiúil, dhearbhaigh sé nach gcuirfear an coinbhinsiún i bhfeidhm maidir le hábhair áirithe árachais.

Shínigh AE an coinbhinsiún sa bhliain 2009 agus daingníodh é an 11 Meitheamh 2015. Tá na tíortha AE uile (ach amháin an Danmhairg) faoi cheangal an choinbhinsiúin anois.

Rinneadh rialacha inmheánacha AE maidir le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála a leasú i Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 (An Bhruiséil I) chun a chinntiú go mbeadh siad comhtháite leis an gcoinbhinsiún.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Cinneadh 2014/887/AE ón gComhairle

4.12.2014

-

IO L 353, 10.12.2014, lgh. 5-8

GNÍOMH GAOLMHAR

Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (IO L 351, 20.12.2012, lgh. 1-32).

Nuashonraithe 13.05.2015