An Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht (CTIL)

Cuirtear an Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht ar bun faoin rialachán seo. Féachtar leis an chiste seo cur le bainistíocht éifeachtach ar shreafaí imirce agus feabhas a chur ar chomhbheartas an Aontais Eorpaigh (AE) um thearmann agus um imirce a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt.

ACHT

Rialachán (AE) Uimh. 516/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht, lena leasaítear Treoir 2008/381/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 573/2007/CE agus Cinneadh Uimh. 575/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2007/435/CE ón gComhairle.

ACHOIMRE

Tá ceithre phríomhchuspóir ag Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht (CTIL) de chuid AE:

Déanann tíortha uile AE (ach amháin an Danmhairg, nach bhfuil páirteach sa chiste seo) cláir náisiúnta a ullmhú ina leagtar amach na gníomhaíochtaí a dhéanfar chun cuspóirí an Rialacháin CTIL a bhaint amach.

Áirítear leis na gníomhaíochtaí seo bearta chun tacú le:

Cé go ndéantar an chuid is mó de bhuiséad an chiste a leithdháileadh ar chláir náisiúnta, baintear feidhm as cuid de chomh maith le haghaidh gníomhaíochtaí ar leibhéal AE (“gníomhaíochtaí de chuid an Aontais” mar a deirtear), cúnaimh éigeandála, Ghréasán Imirce na hEorpa agus cúnaimh theicniúil don Choimisiún Eorpach.

Gníomhaíochtaí sonracha

Mar bharr ar an airgead a leithdháiltear ar na Ballstáit le haghaidh a gclár náisiúnta, féadfar airgead breise a thabhairt dóibh chun a ngníomhaíochtaí sonracha a chur i bhfeidhm. Éilítear ar na Ballstáit comhoibriú lena chéile agus breisluach tábhachtach a ghiniúint don AE mar chuid de na gníomhaíochtaí seo (gníomhaíochtaí atá liostaithe in Iarscríbhinn II).

Clár Athlonnaithe an Aontais

Féadfar suim bhreise a thabhairt do gach Ballstát, gach dhá bhliain, suim atá bunaithe ar chnapshuim EUR 6 000 le haghaidh gach uile dhuine athlonnaithe, suim a mhéadófar go dtí EUR 10 000 le haghaidh comhthosaíochtaí (amhail Cláir Cosanta Réigiúnaí) agus grúpaí daoine leochaileacha.

An buiséad

An leithreasú iomlán atá leagtha amach don tréimhse 2014-20 chun an ciste a chur i bhfeidhm ná EUR 3.137 mbilliún i bpraghsanna reatha.

Gheofar mionsonraí maidir le cur i bhfeidhm an chiste i Rialachán (AE) Uimh. 514/2014.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 516/2014

21.5.2014

-

IO L 150, 20.5.2014, lch. 168-194

ACHTANNA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 514/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos na forálacha ginearálta maidir leis an gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht agus maidir leis an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac, agus do bhainistíocht géarchéime [Iris Oifigiúil L 150, 20.5.2014, lch. 112-142].

Nuashonraithe 03.08.2014