An Garda Teorann agus Cósta Eorpach (go dtí mí na Nollag 2020)

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2016/1624 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Príomhchúraimí an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh

Oibríochtaí tarrthála

De réir coinbhinsiúin idirnáisiúnta amhail an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, beidh aon soithí a bheidh rannpháirteach in oibríochtaí ar muir arna gcomhordú ag an nGníomhaireacht faoi cheangal cúnamh a thabhairt do dhaoine a bheidh i nguais ar muir. Cabhraíonn an Ghníomhaireacht leis na tíortha rannpháirteacha oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála a dhéanamh d’fhonn saol daoine a chosaint agus a shábháil i rith oibríochtaí faireachais teorann ar muir.

Faireachán ar shreafaí imirce agus anailís riosca

Gardaí teorann agus cósta AE

Próiseáil sonraí pearsanta

Aisghairm

Déanfar Rialachán (AE) 2016/1624 a aisghaireadh ar an 31 Nollaig 2020 le Rialachán (AE) 2019/1896 lena mbunaítear Garda Teorann agus Cósta Eorpach nua — féach an achoimre agus cuirfear an rialachán sin ina ionad.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig an rialachán i bhfeidhm an 6 Deireadh Fómhair 2016. Tá an díorma mearfhreagartha agus an comhthiomsú de threalamh teicniúil i bhfeidhm ó mhí na Nollag 2016.

CÚLRA

Tá bunú Garda Teorann agus Cósta Eorpaigh ar cheann de na bearta atá leagtha amach faoin gClár Oibre Eorpach maidir leis an imirce d’fhonn bainistiú agus slándáil theorainneacha seachtracha AE a neartú.

Féach freisin

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Oibríochtaí comhpháirteacha: oibríochtaí a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht agus lena mbaineann acmhainní daonna agus trealamh teicniúil a sholáthraíonn tír AE amháin nó níos mó.
Oibríochtaí um fhilleadh: i gcás ina ndéanann an Ghníomhaireacht comhordú ar oibríocht lena mbaineann neartú teicniúil agus oibríochtúil a sholáthraíonn tír AE amháin nó níos mó, faoina ndéantar fillithe a chur ar ais ó thír amháin nó níos mó — ar bhonn éigeantach nó deonach.
Idirghabhálacha um fhilleadh: i gcás go gcuireann an Ghníomhaireacht cúnamh teicniúil agus oibríochtúil feabhsaithe ar fáil do thíortha AE, agus gurb é atá i gceist leis foirne idirghabhála Eorpacha um fhilleadh a imscaradh chuig tíortha AE agus oibríochtaí um fhilleadh a chomhordú.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle (IO L 251, 16.9.2016, lgh. 1-76)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) 2016/1624 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n–aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 agus Rialachán (AE) 2016/1624 (IO L 295, 14.11.2019, lgh. 1-131)

Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen) (IO L 77, 23.3.2016, lgh. 1-52)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 27.08.2020