An bhithéagsúlacht a chosaint ó speicis choimhthíocha ionracha

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Leagtar amach ann rialacha chun tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú (SCI)* in AE.

Féachtar leis an dlí seo éifeachtaí díobhálacha speiceas coimhthíoch ionrach ar bhithéagsúlacht agus ar éiceachórais AE, agus ar shláinte an duine agus ar an ngeilleagar a íoslaghdú agus a mhaolú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Liosta de speicis choimhthíocha ionrach is ábhar imní don Aontas

Ceadanna

Féadfaidh tíortha AE ceadanna a eisiúint chun taighde, caomhnú as an láithreán agus úsáid leighis na speiceas atá liostaithe mar speicis is ábhar imní don Aontas. Le haghaidh úsáidí ar bith eile, ní mór do thíortha AE ar mian leo ceadanna a eisiúint údarú a iarraidh ón gCoimisiún ar dtús.

Ní mór an SCI lena mbaineann a choimeád agus a láimhseáil i gcoinneáil dhúnta agus a iompar i ndálaí lena gcuirtear cosc ar a n-éalú.

Pleananna gníomhaíochta náisiúnta

Laistigh de 3 bliana ó liosta na speiceas, ní mór do thíortha AE pleananna gníomhaíochta a bhunú agus a chur chun feidhme chun aghaidh a thabhairt ar shlite tosaíochta. Baineann sé sin le tabhairt isteach agus leathadh neamhbheartaithe speiceas coimhthíoch ionrach is ábhar imní don Aontas ina gcríoch a chosc.

SCI is ábhar imní ar bhonn réigiúnach agus ar bhonn SCI dúchasach

Is féidir le SCIanna a theacht ar an bhfód i réigiún amháin den Aontas Eorpach agus fadhbanna a chruthú i réigiún eile den Aontas Eorpach. I ndáil leis sin, tá ról le himirt ag an gCoimisiún maidir lena chinntiú go mbeidh na tíortha ábhartha AE ag obair le chéile chun déileáil leis an bhfadhb.

Córas faireachais

Laistigh de 18 mí ón liosta SCIanna is ábhar imní don Aontais a ghlacadh, ní mór do thíortha AE córais faireachais a bhúnú trína mbailítear agus trína dtaifeadtar sonraí maidir le SCI a bheith ar fáil sa timpeallacht.

Luathbraith agus díothú tapa SCI nuabhunaithe

Bíonn oibleagáid díothaithe thapa mar thoradh ar bhreathnóireacht úr (an gcéad bhreathnóireacht nó an chéad bhreathnóireacht i ndiaidh díothaithe) de SCI liostaithe i dtír AE nó i gcuid dá críoch. Féadfar díothú a bhaint amach trí bhearta marfacha nó neamh-mharfacha.

Bainistíocht SCI forleitheadach

Laistigh de 18 mí ó na speicis a liostú, ní mór do thíortha AE bearta bainistíochta a chur ar bun maidir le SCI atá leata cheana ina gcríoch chun éifeachtaí díobhálacha a íoslaghdú.

D’fhéadfadh na bearta sin a bheith ina mbearta marfacha nó ina mbearta neamh-mharfacha agus ba chóir dóibh a bheith fós comhréireach lena dtionchar ar an gcomhshaol agus oiriúnach do na cúinsí sonracha sa tír AE.

Athshlánú éiceachóras a bhfuil dochar déanta dóibh

Ba cheart do thíortha AE bearta a dhéanamh chun cuidiú a thabhairt le haisghabháil éiceachórais atá díghrádaithe, damáistithe nó millte ag SCI is imní don Aontas.

Bearta idirthréimhseacha

Féadfaidh daoine a bpeataí a choinneáil ar an gcoinníoll:

Sa chéad bhliain i ndiaidh gnóthas nó fiontar tráchtála eile a liostú, féadfaidh siad leanúint le speiceas a dhíol go dtí go mbeidh an stoc críochnaithe. Sa dara bliain i ndiaidh iad a liostú, áfach, féadfar speiceas a dhíol le bunaíocht nó a aistriú chuig bunaíocht a bhfuil cead acu nó iad a chur síos go daonnúil. Ceadaítear na hidirbhearta sin ar an gcoinníoll go ndéanfar na bearta cuí uile lena chinntiú nach féidir leis an speiceas éalú nó atáirgeadh.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 1 Eanáir 2015.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach ar:

PRÍOMHTHÉAMAÍ

speicis choimhthíocha ionracha (SCI): plandaí nó ainmhithe ar iompair daoine iad amach as a raon éiceolaíoch nádúrtha (cibé d’aon turas nó a mhalairt) isteach i dtimpeallacht úr. Cé nach maireann a lán de na speicis sin, maireann cuid acu agus, mar gheall ar a ionraí is atá siad, déanann siad dochar nach beag don éiceolaíocht agus don gheilleagar.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú (IO L 317, 4.11.2014, lgh. 35-55)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán cur chun Feidhme (AE) 2017/1263 ón gCoimisiún an 12 Iúil 2017 lena nuashonraítear liosta na speiceas coimhthíoch ionrach is ábhar imní don Aontas arna bhunú le Rialachán cur chun feidhme (CE) 2016/1141 de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 182, 13.7.2017, lgh. 37-39)

Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle (IO L 317, 23.11.2016, lgh. 4-104)

Rialachán cur chun feidhme (AE) 2016/1141 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2016 lena nglactar liosta de na speicis choimhthíocha ionracha is ábhar imní don Aontas de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 189, 14.7.2016, lgh. 4-8)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 2016/1141 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Rialachán cur chun feidhme (AE) 2016/145 ón gCoimisiún an 4 Feabhra 2016 lena nglactar formáid an doiciméid atá mar fhianaise ar an gcead a d’eisigh údaráis inniúla Ballstát lena gceadaítear do bhunaíochtaí gníomhaíochtaí áirithe a dhéanamh maidir le speicis choimhthíocha ionracha is ábhar imní don Aontas de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 30, 5.2.2016, lgh. 1-6)

Nuashonraithe 11.10.2017